Præsentation af Borup Seniorby

Mødedato: 08.02.2000
Møde: Præsentation af Borup Seniorby
Mødeleder: Jørgen Nielsen
Referent: Søren Skibstrup Eriksen

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Præsentation af projektet
 3. Bygherres krav til projektet
 4. Præsentation af isoleringsmaterialerne
 5. Konstruktionerne
 6. Varmetabsberegninger
 7. Byggeprocessen
 8. Luftforurening ved isoleringsarbejde
 9. Hvad skal måles i projektet?
 10. Hvad forventer vi os af projektet?
 11. Afslutning
 1. Velkomst ved Jørgen Nielsen, SBI

Forskningschef Jørgen Nielsen, SBI bød velkommen til seminaret "Præsentation af Borup Seniorby".

 1. Præsentation af projektet ved Søren Skibstrup Eriksen, SBI

Hovedentreprenør er BygMestrene A/S, og Seniorandelsboligforeningen Borup Seniorby er bygherre på projektet, der skal bygges på Midtsjælland i udkanten af Borup by, Skovbo Kommune.

SBI har lagt vægt på, at der er et passende antal boliger, således at det er mulig at sammenligne de forskellige alternative isoleringsmaterialer. Samtidig skal mindst 2 boliger isoleres med ens type isoleringsmateriale, (egentligt burde tallet være omkring 100, fordi folk ikke lever ens med hensyn til udluftning o.s.v.). Endelig er konstruktionerne standardkonstruktioner. Dermed giver undersøgelsen mulighed for at vurdere anvendelsen af alternativ isolering i relation til det traditionelle (store) marked for isoleringsprodukter.

Der er langt vægt på,at installatørerne behandles ens. Hvad angår prisen giver installatørerne en samlet pris på samtlige 24 boliger. Hver installatør giver så en pris på de 2 boliger de skal isolere, hvorefter der findes et sammenligningsgrundlag, både på de 24 boliger og de 2 boliger. Hvad angår målingerne kan det nævnes, at SBI sørger for, at installatørerne får ens arbejdsvilkår, eventuelt opstilles et telt så vejr og vind ikke spiller ind.

 1. Bygherres krav til projektet ved Knud Amtoft, Dansk SeniorByg a.s.

Dansk SeniorByg a.s. repræsenteredes af Knud Amtoft, der ikke ville betegnes som bygherre, da han repræsenterer andelsboligforeningen, der netop er under stiftelse og bliver stiftet, når der er solgt 70 – 80 % af boligerne. Byggeriet starter op når alle boliger er solgt. Indtil videre er 15 af de 24 boliger reserveret. Dansk Seniorbyg a.s., ejes af "Ældrefonden", som er en fond bag "Ældresagen" der er en interesseorganisation for ældre borgere. I 1990'erne besluttede Ældrefonden at opføre private boliger, både som udlejning, private andelsboliger og ejerboliger. Til dette formål stiftedes Dansk Seniorbyg a.s., der ejes 100% af Ældrefonden og har en aktiekapital på 8 mill. Kr..

Et af kravene til projektet var, at det skulle ligne et almindeligt projekt, hvilket arkitekten har opfyldt. De har udarbejdet et projekt med en traditionel kerne, medens hele demonstrationen af isoleringsmaterialerne ligger udenfor, på loftet og i ydervæggene. Når Dansk SeniorByg a.s. går ind i sagen, er det af interesse for at medvirke til at få afprøvet og demonstreret, at der er andre muligheder, specielt arbejdsmiljømæssigt end Glasuld og Rockwool.

Et andet krav var, at i tilfælde af at noget går galt omkring den alternative isolering, behøver beboerne ikke at fraflytte boligen. Skal noget udskiftes sker det således ved at der opstilles et telt, hvorefter facaden kan demonteres og isoleringen fjernes. Ligeledes kan isoleringen suges ud på loftet, og nyt kan udlægges.

Endelig kræves at boligerne kan forsikres på nøjagtige samme vilkår som i andre byggerier, hvilket har været diskuteret med en forsikringmægler. Følges de skitserede regler, skulle det ikke give anledning til problemer.

Spørgsmål:
Har der været licitation ?

Det er et privat byggeri og er uden for udbudscirkulæret. Det er foregået som en forhandling med en hovedentreprenør.

Har hovedentreprenøren været medvirkende i projekteringen?
Hovedentreprenøren har været med på den sidste del, hvor detaljerne er faldet på plads.

Når I udbyder disse boliger, fremgår det vel, at der er anvendt alternativ isolering. Har det været et salgsargument eller en belastning for salget?
Vi har i brochurematerialet lavet en beskrivelse af demoprojektet. Vi kan ikke gå ud og tilbyde et specielt byggeri, uden at forklare hvordan det hænger sammen. I forbindelse med samtalen med køberne har vi givet en uddybende forklaring. Folk har været meget positive. Det de især har hæftet sig ved, er at deres bolig, i forhold til andre boliger, bliver kontrolleret over en årrække af SBI. Det har været meget betryggende for dem at vide, og nogle har givet udtryk for, at indførte man denne metode ved alle byggerier, var der nok ikke så meget byggesjusk.

 1. Præsentation af isoleringsmaterialerne ved Tove Andersen, SBI

Væsentlige egenskaber, der har betydning for valget af isoleringsmateriale, og som vil have konsekvens som følge af valget, blev gennemgået:

 • Isoleringsevne (varme, brand, lyd)
 • Fugttekniske egenskaber
 • Organisk/uorganisk
 • Leveringsform
 • Miljø
 • Form (Løsfyld, måtter).

Produkterne, der indgår i demonstrationsprojektet, er:
Organiske
Papiruldsisolering, som løsfyld:
- Papiruld (Miljøisolering)
- Isodanfiber (Isodan)
Træfiberisolering (Ekofiber):
- Termocell
Hørisolering, som måtter:
- Hør (LRC)
- Heraflax (HBC)
Uorganiske
- Perlite, granulat
Reference, måtter:
- Rockwool
- Glasuld

Med hensyn til information vedrørende produkternes egenskaber henvises til produktoplysninger og øvrige projekter udført under udviklingsprogrammet.

Materialerne blev præsenteret ud fra ovennævnte egenskaber.
Det blev vist hvilke huse, der bliver isoleret med de forskellige typer isoleringsmaterialer. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at alle produkter får ens forudsætninger, og placeringen af de enkelte produkter er sket ved lodtrækning.

Spørgsmål:
Har det ikke været meningen at fåreuld skulle være med i projektet?

Det er rigtigt, men da det ikke sælges i Danmark selv om fabrikanten stadig har det med i sit katalog, har vi ikke taget fåreuld med. Beslutningen om hvilke 9 materialer, der skulle med i projektet, er bestemt af "Det Faglige Udvalg" under Energistyrelsen, ud fra en indstilling fra SBI.

 1. Konstruktionerne i projektet ved Erik Appel, Arkitektfirmaet Aaskov og Østergaard ApS

Arkitektfirmaet Aaskov og Østergaard er totalrådgivere for projektet i et samarbejde med Rambøll, som har udført flere seniorboligbyggerier inden for de senere år.

Da der på nuværende tidspunkt kun foreligger en skitseplan af projektet foreslog Erik Appel, at der afholdtes en ny præsentation på et senere tidspunkt, når alle detaljerne er på plads.

Projektet er et samarbejde med Dansk Seniorbyg og Skovbo Kommune, hvor der inden starten skulle etableres en lokalplan for bebyggelsen. Grunden, som bebyggelsen skal opføres på, er en bakke, hvilket har givet mange overvejelser om, hvordan byggeriet skulle placeres. Efter forskellige overvejelser endte byggeriet med at bestå af 3 blokke, som er placeret således, at der er sol på terrasserne og udsigt over omkringliggende marker.

Konstruktionerne består af letklinkerbeton, isolering, gipsplade som vindbremse, afstandslister og på den ene facade en træbeklædning. Den anden facade er med en pladebeklædning. Tagets hældning er 23° , som belægges med tagpap. Der skal være udluftning af taget langs tagfoden, derudover skal der være luftgennemgang bag facadebeklædningen. Der vil til hver bolig blive opført en lille udestue med tilhørende terrasse.

 1. Varmetabsberegninger i projektet ved Peter Lindholm, Rambøll

På grund af sygdom blev varmetabsberegningerne fremlagt af Peter Fritzel i stedet for Peter Lindholm, begge fra Rambøll. Principperne som vil blive anvendt ved beregning af varmetabet for bebyggelsen Borup Seniorby blev fremlagt. Disse bygger på en skiveopdeling af konstruktionen samt retningslinier for beregning af varmetab givet i DS 418. En skive af konstruktionen udgøres af et snit af en given bredde gennem bygningen, hvor der hverken er vinduer eller døre. Ved varmetabsberegningerne betragtes de enkelte materialer som værende homogene. Med en beskrivelse af de enkelte sektioners opbygning kan en skive af bebyggelsen betragtes, og dets varmetab beregnes.

Med reference til varmetabsberegninger, hvor enten Rockwool eller Glasuld anvendes som isoleringsmateriale, beregnes den tilstrækkelige tykkelse af loftisoleringen for alternative isoleringsprodukter. I demonstrationsprojektet er isoleringstykkelsen i væggene fastlagt til en fast tykkelse på 200 mm. Det er derfor muligt at fastholde et fast varmetab for en betragtet skive ved at regulere på varmetabet gennem lofterne. Varmetabet gennem loftkonstruktionen reguleres ved at regulere isoleringstykkelsen på loftet.

Efter en gennemgang af de anvendte beregningsprincipper blev en række beregningseksempler vist med tilhørende nødvendig isoleringstykkelse for de enkelte isoleringsprodukter.

Spørgsmål:
Er det relevant at lægge et meget tykkere lag isolering på loftet, for at kompensere fra den manglende isolering i facaden?

Det er noget af det der overvejes på nuværende tidspunkt.

 1. Luftforurening ved isoleringsarbejdet ved Niels Oluf Breum, Arbejdsmiljøinstituttet/Arbejdstilsynet

Det primære formål er at undersøge forskellige koncentrationer af partikulær luftforurening ved isolering med de forskellige materialer. Parameteren partikulær luftforurening defineres som inhalerbart støv. Det analyseres for indhold af endotoksin samt B, Al, Pb og Cr. Støv opsamlet med open-face kassette analyseres for indhold af fibre.

Isolering af hvert hus kræver 1-2 arbejdsdage. Undersøgelsen omfatter følgende 2 hovedprocesser og udføres af 2 personer:

 • Isolering af facade (dag 1)
 • Isolering af loft (dag 2).

For at data fra forskellige typer isoleringsmaterialer kan sammenlignes er det væsentligt at "alt andet holdes lige". En målt koncentration afhænger af flere parametre, herunder:

 • Type af isoleringsmateriale
 • Vejrforhold
 • Objektet som isoleres
 • Måleperiodens placering i det tidsforløb på dagen hvor isoleringen foretages
 • Isolatørens arbejdsvaner.

Vejrforhold kontrolleres ved at husene afskærmes med et telt således, at indflydelsen fra varierende ydre vejrforhold reduceres. Ved isolering på loft foretages afskærmning mellem husene når et loft isoleres.

I forbindelse med målingerne foretages registrering af vejrforhold (temp. luftfugtighed, vindhastighed samt vindretning). Arbejdsprocesserne dokumenters ved optagelse på video.

Undersøgelsens sekundære formål er at vurdere om forskellige isoleringsmaterialer har forskellig evne til at afgive støv. For hvert af de 9 isoleringsmaterialer (se pkt.4 Præsentation af isoleringsmaterialerne) hjemtages en materialeprøve (ca. 1 kg) i forbindelse med arbejdspladsundersøgelserne.

 1. Byggeprocessen ved Bent Riberholt, BygMestrene A/S

Jørgen Nielsen meddelte, at der var kommet afbud fra Bent Riberholt Bygmestrene A/S. I stedet for fortalte Søren Skibstrup Eriksen om hvor meget, der på nuværende tidspunkt var klarlagt vedrørende projektet.

Byggeriet forventes påbegyndt i marts 2000 og isoleringsarbejdet sidst i juni måned. Forventningerne er diskuteret med fabrikanter og entreprenører. Alle ser frem til et godt resultatet. Meningen er ikke, at isolatørerne optræder i hvide kitler, men at projektet udføres under normale vilkår. Fabrikanterne stiller håndværkere til rådighed, da deres håndværkerne ved hvad de arbejder med.

Prisdannelsen har været diskuteret med entreprenørerne. Nogle mener, at det bliver dyrere at anvende alternativ isolering. Vi har bedt BygMestrene A/S om at specificere prisen for at isolere med Rockwool eller Glasuld. Samtidig udarbejder hver fabrikant et tilbud på at isolere med alternativ isolering, på alle 24 boliger under normale vilkår. Derefter aftales, hvad prisen for 2 boliger bliver under de aktuelle betingelser, idet Arbejdsmiljøinstituttet under udførelsen af isoleringen vil udstyre håndværkerne med specielt udstyr samt foretage interview af de enkelte håndværkere. Denne ekstra tid lægges til tilbudet, som også indeholder udgifter til materialer og løn.

Konstruktionsdetaljerne vil i princippet se ud som vist tidligere, dog ønsker nogle fabrikanter en fri adgang imellem isoleringen på loftet og ydervæggen. Med hensyn til dampbremse i loftet er der ligeledes specielle ønsker.

Spørgsmål:
Bliver isoleringen af lofter foretaget inden taget bliver lagt på ?

Da det kniber med pladsen, efter isoleringen er udlagt, er det noget der er blevet overvejet nøje, men på nuværende tidspunkt er der ikke fundet en løsning.

 1. Hvad skal måles i projektet ved Torben Valdbjørn Rasmussen, SBI

Med udgangspunkt i spørgsmålet "Hvad skal måles i projektet ?" blev indsamlingen af måleresultater fra Borup Seniorby gennemgået. Det er hensigten at indsamle måleresultater, således at de fugttekniske forhold for de enkelte isoleringsmaterialer kan evalueres. Evalueringen omfatter såvel den påvirkning, de enkelte isoleringsmaterialer udsættes for, som de følger, påvirkningerne har på isoleringsmaterialerne.

Der foretages endvidere termografiske målinger af ydervæggene. Termografering er et effektivt værktøj, som gør det muligt at foretage berøringsfrie temperaturmålinger af en flade. Ved korrekt anvendelse af apparaturet kan kuldebroer afsløres. Yderligere beskrives den enkelte bolig med hensyn til relativ fugtighed og temperatur såvel inde i boligen som i de aktuelle ydervægge.

I ydervæggene måles temperatur og relativ fugtighed på den varme og den kolde side af isoleringen. For at have fuld klarhed over fugtpåvirkningerne af isoleringen i de enkelte vægge måles den relative fugtighed og temperaturen ligeledes udendørs.

Alle målinger foretages digitalt enten ved forprogrammerede enheder eller ved at skanne et kredsløb af målepunkter bygget ind i konstruktionen.

Ved præsentationen blev forskellige måleteknikker gennemgået og evalueret i forhold til den konkrete opgave. Planer for de valgte måleteknikker for Borup Seniorby blev fremlagt med detaljerede snittegninger af de valgte placeringer og tilslutninger. Endvidere blev typen og omfanget af indhentede data skitseret. Til den samlede vurdering af de enkelte boliger måles endvidere det individuelle forbrug af el og vand.

 1. Hvad forventer vi os af projektet? ved Søren Skibstrup Eriksen, SBI

Dataindsamlingen forventes at tage ca. 1½ år. Indflytningstidspunktet er omkring december 2000.

Som det fremgik af tidligere indlæg er der gjort meget for at resultaterne kan sammenlignes på tværs det gælder:

 • Priser
 • Støvgener
 • Arbejdsstillinger ved udførelse af isolering (videooptagelse)
 • Densiteten af de enkelte produkter efter udførelse
 • Udfyldningsgraden efter installeringen.
 • Temperaturændringer over tid og sted
 • Fugtændringer
 • Sætninger.

Når undersøgelsen er afsluttet forventes det derfor, at der er opnået et meget betydeligt kendskab til alternative isoleringsmaterialers funktion i relation til de traditionelle isoleringsprodukter.

Spørgsmål:
Vil håndværkerne blive orienteret ?

Så snart BygMestrene A/S har fundet underentreprenører, vil der blive afhold orienteringsmøder.

Til orientering kan meddeles, at der på www.sbi.dk blive udlagt et referat fra mødet i dag, og når byggeriet er i gang vil hjemmesiden løbende blive opdateret, således at alle kan følge med i byggeriet.
Vi forventer at afholde et "åbent hus arrangement" omkring august/september 2000 (afhængigt af byggesagens forløb). Efter 1 år vil der blive afholdt en konference.

 1. Afslutning ved forskningschef Jørgen Nielsen, SBI

Jørgen Nielsen afsluttede med at konstatere, at det er et spændende projekt og en interessant byggesag, hvor anvendelsen af alternativ isolering stiller nogle særlige krav til bygherre, rådgiver og udførende, til at overvinde de barrierer der er, for at vi i dette projekt kan skaffe en værdifuld viden.