Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test

- Fase 1
Frede Avnskov Christensen, Martin Ankjer Pauner, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 19 s., oktober 2001.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test/00-02.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

- Fase 2
Martin Ankjer Pauner, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 26 s. + 58 s. bilag, november 2002.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test/00-02_fase2.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

- Fase 3
Martin Ankjer Pauner, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 14 s., december 2002.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Alternative isoleringsmaterialer i Single Burning Item (SBI) og Small Flame test/00-02_fase3.pdf
(kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Overordnet: At bestemme brandtekniske egenskaber (reaktion på brand) af en række alternative isoleringsprodukter ud fra prøvninger i Single Burning Item test (SBI) og Small Flame test, samt vurdere klassifikationen af disse isoleringsmaterialer. Prøvning i SBI test og Small Flame test skal danne grundlag for placering af byggematerialer i det nye europæiske klassifikationssystem mht. reaktion på brand. SBI test giver information om tid for antændelse, varmeafgivelseshastighed, flammespredning, den totale afgivne varmemængde, produktion af røg og brændende dråber/partikler. Small Flame test giver information om flammespredning og brændende dråber/partikler.

Specifikt: At udvikle en måde, hvorpå prøveemner af løsuldsprodukter kan etableres på en hensigtsmæssig måde i forbindelse med prøvninger i SBI test og Small Flame test (fase 1).
At bestemme klassifikationsparametrene iht. den nye europæiske klassifikationsstandard EN 13501-1 for et antal alternative isoleringsprodukter ud fra prøvningsstandarderne for SBI test og Small Flame test (fase 2).
At sammenligne resultater fra fase 2 med resultater fra prøvninger i Cone Calorimeter test (fase 3).

Fremgangsmåde
Ved prøvning i SBI testen etableres et vertikalt prøveemne med højden 1,5 m. Prøveemnet udgør en vinkel, hvor den ene vinge er 1,0 m bred og den anden vinge er 0,5 m bred. I hjørnet af denne vinkel eksponeres prøveemnet af en flamme.

I fase 1 er gennemført tre prøvningsserier med forskellige fastholdelsessystemer, baseret på stålkasser med åben front og net af ståltråd, for at finde frem til et system, der er i stand til at fastholde prøveemnet under hele prøvningsforløbet, samtidig med at fastholdelsessystemet ikke påvirker prøvningsresultatet.

Der er udført to prøvningsserier med papirisolering som løsfyld for at finde frem til, hvilken maskevidde der kræves for at fastholde papirisoleringen. Densiteten af den indblæste papirisolering varierede mellem 60 og 75 kg/m3.

Der er udført en prøvningsserie med papirisolering i pladeform for at undersøge, hvorvidt ståltråden, der fastholder materialerne, og den åbne stålkasse, som materialet anbringes i, har indflydelse på prøvningsresultatet. Densiteten af isoleringsmaterialet var 48 kg/m3.

I fase 2 er papir-, hør- og EPS-isolering afprøvet i henhold til SBI test og Small Flame test. Løsfyldsmaterialer (papirisolering) er testet i SBI testen på basis af erfaringerne fra fase 1, mens måtter og plader derudover er fastholdt med kroge og skruer til en bagvedliggende træspånplade. I alle tilfælde haves et ventileret hulrum og en calciumsilikatplade bagest. Prøvning efter Small Flame testen er udført i henhold til standarden.

I fase 3 er resultaterne fra fase 2 sammenlignet med prøvninger fra 1998, hvor den såkaldte Cone Calorimeter test blev anvendt. Der i den forbindelse anvendt en model for flammespredning, der er i stand til at omregne data fra Cone Calorimeter tests til værdier der er sammenlignelige med resultatet af SBI testen.

Resultat
Det er lykkedes at udvikle en metode til at fastholde prøveemner af løsfyld i forbindelse med SBI testen, således at prøveemnet er fastholdt under hele prøvningsforløbet, samtidig med at fastholdelsessystemet ikke får indflydelse på resultatet af brandprøvningen (fase 1).

Metoden består i at indblæse isoleringsmaterialet i åbne stålkasser og på den eksponerede side fastholde det ved hjælp af 0,9 mm ståltråd monteret vandret med en afstand på 200 mm. Dette er ikke den foreskrevne måde at afprøve isoleringsmateriale på i henhold til prøvningsstandarden, men er valgt i mangel af bedre.

På basis af afprøvningerne i SBI test og Small Flame test (fase 2) vurderes det, at papirisoleringsprodukter set under ét vil kunne klassificeres i klasse D eller E, hørisolering som klasse F, og EPS-isolering som klasse E eller F i det nye europæiske klassifikationssystem. Visse papirisoleringsprodukter vil med sikkerhed kunne placeres i klasse D-s1,d0 svarende til klasse B eller bedre i det gamle klassifikationssystem. Det testede hørisoleringsprodukt placeres i klasse F pga. let antændelighed af høruldstrådene. EPS-isolering smelter ved varmepåvirkning og medfører en tidskrævende og kompliceret rengøring af prøvningsudstyret efterfølgende (SBI test). Der er for alle de testede produkter tale om orienterende prøvninger, der ikke i sig selv kan danne grundlag for en klassifikation.

Sammenlignes de omregnede resultater fra Cone Calorimeter testen med resultaterne fra SBI testen viser det sig, at de i flere tilfælde fører til forskelle mht. brandklassifikationen af de undersøgte produkter. Det vurderes i fase 3-rapporten, at forskellene kan være et resultat af ændringer i produkterne i de 4 år, der er forløbet mellem den første og den anden undersøgelse. En anden forklaring er, at Cone Calorimeter testen og SBI testen ikke uden videre kan sammenlignes.

Kontakt
Ejnar Danø, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre.
Tlf.: 36 34 90 00
Fax: 36 34 90 01
E-post: ed@dift.dk
Internet: http://www.dift.dk/

Nøgleord
brand, EPS-isolering, hørisolering, løsfyld, måtter, papirisolering, pladeform, prøvningsmetoder.