Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld

Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, Virum, september 2001. 27 s.
Elektronisk version af rapporten:
www.alternativisolering.dk/download/Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld/laboratoriemaalinger.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
Projektet har til formål at vurdere alternative isoleringsmaterialers varmeisolerings- og fugtmæssige egenskaber sammenholdt med traditionelle mineraluldsprodukter under fugt- og temperaturforhold, som ret nøje svarer til forløbet af en dansk gennemsnitsvinter. Desuden er det formålet at afklare i hvilken udstrækning det er nødvendigt at anvende dampbremser i klimaskærmen for at opnå tilfredsstillende forhold.

Fremgangsmåde
I projektet er bygget 6 vægmodeller bestående af en 13 mm gipsplade, evt. en dampspærre/bremse, 200 mm isolering og 9 mm vindgips, monteret i en ramme bygget af ekstruderet polystyren. Isoleringsmaterialet er enten papirisolering eller mineraluld. Vægmodellerne blev placeret mellem et klimarum med 21° C og 60-65% relativ luftfugtighed (RF), og et køleskab med temperaturen 5 ± 2° C og 60-70% RF. Fugt- og temperaturforhold i vægmodellerne registreres vha. indbyggede varmestrømsmålere, termoelementer og fugtmåledyvler.

Efter forsøget blev fugtindholdet i et antal prøvelegemer udtaget fra henholdsvis den kolde og den varme side af isoleringsmaterialet i hver af de seks forsøgskasser bestemt ved veje-tørre-metoden.

Resultat
Det har ikke været muligt at påvise, at diffusion ind i papirisoleringen skulle give anledning til så høje fugtindhold, at der var risiko for svampeangreb, uanset om der findes en dampspærre eller dampbremse i konstruktionen.

Der blev konstateret en sætning på ca. 1 cm svarende til ca. 3 % ved afslutningen af forsøgene, muligvis forårsaget af utilstrækkelig friktion langs begrænsningsfladerne og en rumvægt, som lå i underkanten af den i dag anbefalede.

I virkelige klimaskærme ville spalter opstået pga. sådanne sætninger kunne give anledning til uønskede fugt-ophobninger i ikke helt lukkede konstruktioner. I sådanne tilfælde må det derfor anses for tilrådeligt, at der findes et lufttæt lag på konstruktionens varme side. Derimod vil det under normale omstændigheder ikke være nødvendigt at stille særlige krav til det lufttætte lags diffusionsmodstand.

Målingerne med fugtmåledyvler viste fugtindhold, som kun lå nogle få vægtprocent over, hvad der blev bestemt ved tørre/veje-metoden, hvilket kan benyttes ved fortolkning af måleresultater ved anvendelse af dyvler i papirisolering i andre sammenhænge. (By og Byg kommentar: Sammenhængen mellem fugtindhold bestemt med fugtmåledyvler og med tørre/veje-metoden gælder kun for papirisolering, som angivet i rapporten, og ikke for mineraluldsisolering).

Det har ifølge rapporten ikke været muligt at konstatere nogen væsentlig forskel på isoleringsevnen af papirisolering (med varierende grad af dampbremse) og mineraluldsisoleringen. Alle resultater vedrørende varmeisolering er kun bestemt relativt, pga. fejl ved varmestrømsmålerne. Der har været en noget større variation i temperaturerne end forventet, både på den varme og kolde side af forsøgsemnerne, hvilket vurderes at være af mindre betydning, da forsøgene er forløbet over ½ år.

(By og Byg kommentar: De opnåede resultater mht. varmeisoleringsevne er behæftet med stor usikkerhed, da der er tale om relative målinger, baseret på temperaturforskelle, fremfor varmestrømsmålinger. Det betyder at målingerne ikke ville afsløre en væsentlig forskel, selv om en sådan måtte have været tilstede.)

Kontakt
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, Skodsborgvej 48 A, 2830 Virum
Tlf.: 45 83 44 22
Fax: 45 85 11 75
E-post: gc@bmd.dk
Internet: http://www.bmd.dk/

Nøgleord
dampbremse/dampspærre, fugtmåling, indbygning (vægmodeller), papirisolering, mineraluldsisolering, sætning, varmeisolering.