U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

Landsforeningen Økologisk Byggeri LØB, Faggruppen Alternativ Isolering. 22 s., oktober 2002.
Slutrapporten fra projektet kan hentes i elektronisk udgave her: http://www.alternativisolering.dk/download/U-værdi tabel/u-tabel slutrapport.pdf
Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen alternativ isolering 2003.

Den udarbejdede U-værdi tabel kan hentes i elektronisk udgave her (7 MB): http://www.alternativisolering.dk/download/U-værdi tabel/Uværdi.pdf

Formål
At udarbejde et U-værdi tabelværk omfattende alternative isoleringsmaterialer (cellulose, hør, hamp, perlite og EPS). U-værdierne beregnes efter DS 418, 6. udgave, der er tilpasset reglerne i de harmoniserede EU/CEN standarder, inklusive standarder for fastsættelse af l design værdier.

Fremgangsmåde
Tabelværket indeholder en række konstruktionseksempler med tilhørende U-værdier som funktion af stolpeafstand og isoleringstykkelse samt isoleringsmaterialets varmeledningsevne (l ). Konstruktionseksemplerne tager udgangspunkt i rapporten "Bygningsdele med celluloseuld og høruld, eksempler", udgivet af DBI og fungerer som supplement til denne, dog således at de nye regler for beregning af U-værdier som beskrevet i DS 418, 6. udgave benyttes i U-værdi tabelværket. For hver enkelt konstruktionseksempel angives, hvilke eksempler i DBIs rapport der refereres til. Anvendelsesområder og tilhørende forudsætninger er nærmere beskrevet i DBIs rapport.

Forudsætningerne for at anvende tabellerne beskrives, jf. at der i DS 418, 6. udgave opereres med l deklareret og l design i stedet for de hidtil anvendte størrelser, samt at tillæg for anvendelse af materialerne lægges på U-værdien i stedet for på l . I ingen af de viste eksempler er anvendt tillæg på U-værdien. Det betyder, at U-værdierne generelt kan anvendes i forbindelse med løsfyldsisolering. Ved isolering med måtter forudsætter anvendelsen af de angivne U-værdier, 1) at der benyttes 2 lag måtter med forskudte samlinger, 2) at der benyttes krydslægter eller at der isoleres hen over spærfødder. Af samme grund indeholder tabelværket ikke konstruktionseksempler med murværksbindere, der gennembryder isolering eller konstruktionseksempler med mekanisk fastgjort tagisolering. I modsat fald må opereres med et U-værdi tillæg.
(SBi kommentar: Kravet om krydslægtning eller isolering hen over spærfødder er ikke specifikt angivet i tabelværket, men er en følge af, at der ikke er indregnet tillæg på U-værdien, jf. DS 418, 6.udgave)

Flere af U-værdi tabellerne kan anvendes for grupper af næsten ens konstruktionseksempler, hvor den eneste forskel typisk er antallet og typen af gipsplader indvendigt og udvendigt på isoleringen og de konsekvenser det har for anvendelsen ud fra et brandmæssigt synspunkt. Tabelværket angiver for hver enkelt konstruktionseksempel de anvendte beregningsforudsætninger (R-værdier mv.), således at det er muligt at beregne aktuelle U-værdier for en variant af det viste eksempel.

Resultat
Resultatet foreligger i form af det udgivne tabelværk. Det kan anvendes for alternative isoleringsprodukter med CE mærkning i alle EU medlemsstater og anvendelig for alternative isoleringsprodukter uden CE mærkning – dog kun i Danmark. Der kan med god tilnærmelse interpoleres retlinet i tabellerne.

En nærmere beskrivelse af, hvor de viste eksempler kan anvendes i henhold til gældende bygningsreglement (BR 95 og BR-S 98) gives i ovennævnte rapport fra DBI "Bygningsdele med høruld og celluloseuld. Eksempler".

Kontakt
Hans Dollerup, Landsforeningen Økologisk Byggeri, Dannebrogsgade 8A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 44 23
Fax: 86 76 36 15
E-post: lob@lob.dk eller hansdollerup@get2net.dk
Internet: http://www.lob.dk/

Nøgleord
Anvisning / håndbog, bygningsdele - eksempler, bygningsreglement/lovgivning, celluloseisolering, EPS, formstykker, hampeisolering, hørisolering, , løsfyld, måtter, (ekspanderet) perlit, udførelse/projektering, U-værdier,