Revision af DS 418 med sigte på de alternative isoleringsmaterialer

Beregning af bygningers varmetab, DS 418, 6. udgave. Dansk Standard, Charlottenlund, april 2002. 96 s.
Kan bestilles på http://www.ds.dk/
Dette resumé omhandler de dele af DS 418 6. udgave, som er relevante for alternative isoleringsmaterialer.

Formål
At få revideret DS 418, så den bliver fuldt overensstemmende og operationel med de europæiske standarder for beregning af U-værdier samt fastsættelse og deklaration af lambda-værdier, såvel for traditionelle som for alternative isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Der er foretaget en revision af DS 418, 5. udgave incl. tillæg. Den nye 6. udgave har virkning fra 1. marts 2003. I perioden indtil da kan såvel 5. udgave + tillæg som 6. udgave anvendes. Af dele fra 5. udgave + tillæg der er ført uændret over i 6. udgave, skal specielt nævnes, at der fortsat angives henholdsvis en minimumovertykkelse og en minimumdensitet for løsfyldsmaterialer. Løsfyldsisolering baseret på cellulosefibre skal indblæses med en overtykkelse på 25 % ved løs udblæsning på loft, og med en minimumdensitet på henholdsvis 50 kg/m3 (vandret) og 65 kg/m3 (lodret) ved indblæsning i lukkede hulrum.

De ændringer der er sket ved revisionen af DS 418, og som er af interesse for de alternative isoleringsmaterialer, omhandler varmeledningsevne og isolans (kap.7), tillæg på U-værdier (anneks A), kontrolregler for ikke-CE-mærkede produkter (anneks E) samt designværdier for beregning af eksisterende konstruktioner i forbindelse med ombygning og renovering (anneks G).

Varmeledningsevne og isolans: Der skal fremover opereres med deklarerede værdier og designværdier for varmeledningsevnen i stedet praktiske værdier. Den deklarerede værdi er bestemt ved referenceforhold for temperatur og fugt og angives af producenten. Designværdien angiver produktets varmeledningsevne under klimaforhold der anses for at være typiske for materialets termiske ydeevne, når det anvendes i en bygningsdel. DS 418 indeholder et anneks med designværdier for typiske byggematerialer (excl. isoleringsmaterialer), svarende til de figurer og tabeller der findes i 5. udgave, kap.7. Det skal bemærkes, at flere af disse værdier er ændret i forbindelse med revisionen af DS 418.

Analyser af isoleringsprodukters fugtforhold i almindeligt forekommende klimaskærmskonstruktioner viser, at tillæg til den deklarerede værdi normalt kun er nødvendige for anvendelser mod jord (tillæg på 20 %).

Tillæg på U-værdier: I 5. udgave af DS 418 blev lambda-værdierne bestemt ved laboratoriemåling tillagt udførelses-mæssige tillæg for at komme frem til de praktiske værdier. I 6. udgave sker tillægget i stedet på U-værdien. Der skelnes mellem tre niveauer af tillæg, der relaterer til isoleringsmaterialet.

Niveau 0 kan anvendes for alle typer af løsfyldsisolering, hvor hulrummet er helt udfyldt, samt i de tilfælde, hvor faste produkter er opsat i to eller flere ubrudte lag med forskudte samlinger. I de tilfælde er der intet tillæg på U-værdien.

Niveau 1 gælder for isolering, hvor der er luftspalter større end 5 mm, men hvor der ikke er luftcirkulation på den varme side af isoleringen. Tillægget er da på 0,01 W/(m2× K).

Niveau 2 gælder for tilfælde, hvor der er luftspalter i isoleringen og samtidig er luftcirkulation på den varme side af isoleringen. Tillægget er da 0,04 W/(m2× K).

Der kan opstå luftcirkulation, hvis isoleringsmaterialet ikke lægger tæt an mod en jævn overflade på den varme side, eller hvor et stift isoleringsmateriale er klemt på langs af konstruktionen, fx mellem bjælker, spær eller lægter. Luftcirkulation på den varme side af isoleringen har kun betydning, hvis der er forbindelse til den kolde side af isoleringen eller til det fri.

CE-mærkning: Hvad angår den deklarerede værdi skelnes mellem CE-mærkede og ikke-CE-mærkede produkter. For CE-mærkede produkter anvendes deklarerede værdier fastsat i henhold til de relevante produktstandarder eller europæiske tekniske godkendelser (ETA'er). For andre produkter fastsættes de deklarerede værdier efter procedurer, der svarer til dem, der anvendes for CE-mærkede produkter. Disse procedurer er vist i produktstandarderne DS/EN 13162 til DS/EN 13171 for fabriksfremstillede isoleringsprodukter samt i prEN 14063-1 (letklinker) eller prEN 14064-1 (mineraluld) for løsfyldsprodukter. For løsfyldsprodukter vælges den af de pågældende produktstandarder, der bedst kan sammenlignes med det produkt, der deklareres. Regneeksempler findes i DS/EN 13171, DS/EN 13170 og DS/EN 13162.

Kontrol af ikke-CE-mærkede varmeisoleringsprodukter sker efter to forskellige systemer, afhængigt af, om produktet skal klassificeres for byggevarers reaktion på brand i klasserne A1, A2, B og C i henhold til de nye europæiske brandklasser, og hvor reaktionen på brand forbedres under produktion gennem tilsætning af brandhæmmer eller reduktion af organisk materiale, eller hvor dette ikke er tilfældet. I førstnævnte tilfælde skal attestering som regel foretages af et certificeringsorgan, mens det i sidstnævnte tilfælde i højere grad er overladt til fabrikanten selv at foretage attesteringen. I en overgangsperiode på 3 år efter 1. marts 2003 kan kravet til antal direkte målinger af varmeledningsevnen i henhold til tilsvarende europæiske produktstandarder reduceres til to pr. år.

Designværdier for beregning af eksisterende konstruktioner i forbindelse med renovering og ombygning: DS 418, 6. udgave indeholder en tabel med designværdier for en række forskellige isoleringsmaterialer der kan anvendes i forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende konstruktioner. For hør-, hamp-, fåreulds- og celluloseisolering angives en værdi på 0,060 W/(m× K), for ekspanderet perlit 0,050 W/(m× K), halm 0,095 W/(m× K), og for mineraluld og ekspanderet polystyren (EPS) 0,050-0,055 W/(m× K). Listen indeholder også værdier for træuld, træ- og høvlspåner, korn, glasperler samt skumprodukter skummet på stedet. Listen gælder, såfremt der ikke kan bestemmes værdier for det pågældende produkt, som var gældende på anvendelsestidspunktet.

Resultat
Projektet er afsluttet med udgivelsen af Beregning af bygningers varmetab, DS 418, 6. udgave, 2002, der er i fuld overensstemmelse med europæiske standarder for beregning af U-værdier. Desuden er den operationel med reglerne for bestemmelse og deklaration af lambda-værdier i de udgivne harmoniserede produktstandarder for isoleringsmaterialer, og dermed også operationel med reglerne i kommende europæiske harmoniserede produktstandarder for alternative isoleringsmaterialer samt relevante ETA 'er.

Indtil de europæiske standarder for alternative isoleringsmaterialer eller ETA'er foreligger, er der med DS 418 Anneks E "Kontrolregler for ikke-CE-mærkede varmeisoleringsprodukter" sikret, at de alternative isoleringsmaterialer ikke stilles ringere end andre materialer, selv om de endnu ikke officielt kan CE-mærkes.

Afsnit 7 i DS 418:2002 om materialers isolans og varmeisoleringsevne er fuldt gældende også for de alternative isoleringsmaterialer, og helt i overensstemmelse med de europæiske regler.

Der kan afviges fra DS 418 såfremt det dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig og teknisk begrundet. En sådan dokumentation skal ske ved anvendelse af EN og ISO standarder, hvis ikke denne standard foreskriver noget andet.

Kontakt
Lars Ravn-Jensen, Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 96 61 01
Fax: 39 96 61 02
E-post: lrj@ds.dk
Internet: http://www.ds.dk/

Nøgleord
isolans, lovgivning, standardisering, sætning, U-værdier (transmissionskoefficienter), varmeisolering, varmeledningsevne, varmetab, ventilation.