Miljøvurdering af isoleringsmetoder

- Miljødata for isoleringsprodukter og miljøprofiler for lette ydervægge

Hanne Krogh; Jens Otto Rasmussen; Peter A. Nielsen. By og Byg Dokumentation 012, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2001. 81 s. Elektronisk version kan findes på sbi.dk under af Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Formål
At indsamle miljødata for isoleringsprodukter af cellulosefibre (papirisolering), hørfibre og ekspanderet perlit over hele livsforløbet og vurdere de miljøbelastninger, som brugen af disse produkter medfører. Projektet omfatter ikke en vurdering af sundhedsbelastninger i arbejdsmiljøet, idet denne er gennemført i andre projekter.

Fremgangsmåde
Miljødata for produkter er benyttet til at udregne miljøbelastninger for lette ydervægge. I projektet er foretaget en kvalitativ vurdering af belastninger i indeklima og i forbindelse med bortskaffelse af produkter, da beregningsmodeller mangler.
Der er indsamlet data for hele livsforløbet. Data for fremstilling af råmaterialer er hentet fra litteraturen, medens data for fremstilling af produkter er oplyst af producenterne.
Der er indsamlet data for energiforbrug til fremstilling af råmaterialer og produkt, data for emissioner til luft og vand samt data for mængde af affald, der skal deponeres. Projektet omfatter en kvalitativ vurdering af miljøbelastninger i forbindelse med genanvendelse på landbrugsjord, forbrænding i forbrændingsanlæg eller deponering på losseplads.

Resultat
Det har været muligt at indsamle data for alle bestanddele i produkterne, og de indsamlede data passer godt med værdier fra litteraturen. De indsamlede data er anvendt til at beregne miljøprofiler for lette ydervægge, og disse profiler viser bl.a. følgende: bidraget fra isoleringsprodukterne udgør 25% af de energirelaterede miljøbelastninger, fx drivhuseffekten, ved en levetid for alle materialerne på 50 år og 14% når træbeklædningen har en levetid på 10 år og de øvrige materialer har en levetid på 50 år.   

Hvis miljøbelastninger, der skyldes varmetab gennem væggen, medtages i miljøprofilen, vil drivhuseffekten fra varmetabet være væsentlig større end drivhuseffekten ved fremstilling af materialer til væggen. Varmetabet kan formindskes ved enten at forbedre isoleringsproduktets isoleringsevne eller ved at forøge isoleringstykkelsen. En øget isoleringstykkelse vil samlet set reducere drivhuseffekten. Ganske vist vil en øget isoleringstykkelse medføre, at drivhuseffekten til fremstilling af materialer øges, da der anvendes en større mængde af isoleringsproduktet. Til gengæld vil den del af drivhuseffekten, der kan relateres til varmetabet, reduceres langt mere på grund af den bedre isolering. 

Projektet har vist, at der mangler kemisk analyse af nogle af isoleringsprodukterne. Der er et behov for at kende indholdet af organiske stoffer i alle isoleringsprodukter. Ligeledes mangler dokumenteret viden om produkternes modstandsevne overfor skimmelsvampe.

For isoleringsprodukter med bor- og aluminiumforbindelser kan der opstå miljøeffekter ved genanvendelse eller anden bortskaffelsesmåde. Der er derfor et behov for enten at vurdere, om det er praktisk muligt at bortskaffe isoleringsprodukterne ved de konkrete bortskaffelsesmetoder og vurdere risici ved disse bortskaffelsesmetoder, eller alternativt at reducere mængden af bor- og aluminiumforbindelser i isoleringsprodukterne.

Fremover er der behov for at diskutere, om det er nødvendigt at tilsætte stoffer, der kan reducere antændelighed af isoleringsprodukterne, og at fremskaffe mere viden om isoleringsprodukternes modstandsevne mod vækst af skimmelsvampe. En indeklimamærkning af isoleringsprodukterne, gerne hvor produkterne er indbygget i bygningsdele, vil fremskaffe dokumentation for, at der ikke afgives flygtige stoffer, der kan virke irriterende i indeklimaet.

Kontakt
Hanne Krogh eller Ebbe Holleris Petersen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post: hmk@sbi.dk, eep@sbi.dk
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
genanvendelse, hørisolering, indeklima, miljøvurdering, papirisolering, (ekspanderet) perlit, tilsætningsstoffer.