CEMSKUM – Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

Cemsystems I/S, Odense, 17 s., 2. udgave, maj 2002.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/CEMSKUM – Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger/98-36.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At kortlægge og vurdere mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner ved gennem prøvninger at bestemme relevante grundlæggende fysiske egenskaber samt at undersøge miljø- og arbejds-miljømæssige forhold.

Fremgangsmåde
Cemskums materialeegenskaber er undersøgt ved forsøg på en række institutter: Varmeledning i konditioneret tilstand (Teknologisk Institut), ubrændbarhed og brandmodstand (Dansk Brandteknisk Institut og Aalborg Universitet), fugttekniske og styrkemæssige egenskaber (Danmarks Tekniske Universitet), lydabsorptionskoefficient (DELTA Akustik & Vibration), samt miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold (Teknologisk Institut, Murværk).

En række egenskaber er vurderet ud fra oplysninger fra litteraturen: Varmeledningsevnens fugtafhængighed samt varmekapacitet og lydisolering.

Resultat
Resultaterne af de gennemførte forsøg, beregninger og vurderinger af Cemskums materialeegenskaber peger ifølge rapporten på følgende anvendelsesmuligheder:

  • Cemskum skal som primær isoleringsmateriale i ydervægge anvendes i relativt store tykkelser pga. varme-ledningsevnen, men forventes samtidig at kunne indgå som bærende konstruktionsdel. Cemskum forventes at kunne anvendes til at reducere konstruktioners samlede tykkelse, for eksempel anvendt som isolerende bagmur, som lastfordelende lag i terrændæk og som lastbærende tagunderlag, idet det dog er nødvendigt at forhindre direkte fugttilgang. Den praktiske varmeledningsevnes (l p) fugtafhængighed skønnes ved forhindret fugttilgang ikke at være en hindring for materialets anvendelse.
  • Det forventes at Cemskum kan klassificeres som et ubrændbart materiale efter DS1057.1, og at materialet vil kunne anvendes til klasse 1 beklædninger såvel som til fremstilling af BS-konstruktioner, f.eks. til brandsikring af stålkonstruktioner. Specifikke konstruktioner må dog underkastes afprøvning.
  • Kapillarsugningen forløber relativt hurtigt og den opsugede mængde fugt er relativ stor. Cemskums anvendelighed som isolering for eksempel i terrændæk og hule ydermure er derfor tvivlsom, med mindre der træffes særlige foranstaltninger mod opstigende fugt eller andre direkte fugtpåvirkninger, f.eks. fra nedbør eller fra terræn.
  • Cemskum er særdeles anvendeligt som fugtbuffer til indvendig brug, for eksempel i køkkener og baderum. Den høje fugtbufferevne forventes tillige at kunne udnyttes i form af indvendige beklædninger i for eksempel biblioteker, museer, arkiver, laboratorier og edb-lokaler. Den praktiske udnyttelse af Cemskums fugtbuffereffekt kræver supplerende forsøg.
  • Cemskums evne til at optage/afgive fugt fra/til luften forventes ikke i sig selv at begrænse materialets anvendelses-muligheder. Cemskums fugtmodstandstal (Z) ligger på et niveau, som gør materialet anvendeligt som dampbremse. Prøvninger må udføres på aktuelle konstruktioner for at opnå praktiske erfaringer.
  • Målinger af Cemskums lydabsorberende egenskaber viser, at materialet ikke er anvendeligt som egentlig lydabsorbent.
  • Beregning af Cemskums lydreduktionstal indikerer, at en 250 mm tyk væg er tæt på at kunne leve op til Bygnings-reglementets krav til et lejlighedsskel. Prøvninger må udføres på aktuelle konstruktioner for at opnå praktiske erfaringer.
  • Målinger af trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul for Cemskum med en densitet på 325 kg/m3 indikerer, at materialet vil kunne anvendes på linie med porebeton (densitet 400 kg/m3), dvs. til bagmur i ydervægge og indvendigt til byggeblokke, dog kun med lav last, samt til fremstilling af dæk- og tagelementer med armering.
  • Det vurderes, at Cemskum miljømæssigt set er at sammenligne med andre materialer, som er baserede på Portland cement, og at materialet ikke indeholder kvarts. Gennemførte undersøgelser viser, at Cemskum efter ½ år er fuldt hydratiseret, samt at det nok støver ved bearbejdning og nedrivning, men at støvet kun i begrænset udstrækning er ophvirvlende. Materialet forventes derfor ikke at give anledning til miljømæssige problemer. Nedbrudt materiale kan bortskaffes på normale deponier eller som komponenter i mørtel og/eller beton. Yderligere vurdering af miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold må afvente en nøjere fastlæggelse af materialets specifikationer og anvendelsesområder.
  • På basis af orienterende forsøg med kombinationsprodukter anses det for muligt, at Cemskums styrkeegenskaber og varmeisoleringsevne kan forbedres ved iblanding af forskellige tilslagsmaterialer.

Kontakt
N.V. Lund, Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30B, 5210 Odense NV
Tlf: 66 12 44 35
Fax: 66 12 44 95
E-post: nvlund@mail.dk

Nøgleord
arbejdsmiljø, brand, Cemskum, fugt, lyd, miljøvurdering, produktudvikling, styrke, varmeledningsevne.