Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendom

Helle Drechsel og Lone Zeeberg, Byfornyelse København; Kurt Henriksen, Dominia A/S; Freddy Ridderhaugen, Forbundet Træ-Industri-Byg; Troels Barfod, JobLiv Danmark as; Carsten M. Pedersen, Statens Byggeforskningsinstitut. Frederiksberg, marts 2006.

Elektronisk udgave af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme/0277-endelig rapport marts 06.pdf (2MB)
Bilag til rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme/0277-Kap 12 bilag endelig version marts 06.pdf (2 MB)

Faktaark om projektet: www.alternativisolering.dk/Download/Brug af alternativ isolering i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme/Faktaark-rev.version dec.05.pdf

Formål
At vurdere arbejdsmiljøforholdene ved isolering med alternative isoleringsmaterialer  sammenholdt med mineraluldsisolering under realistiske forhold i forbindelse med renovering af ældre etageejendomme.

Fremgangsmåde
Arbejdsmiljøet er undersøgt ved at foretage luftforureningsmålinger samt ved at vurdere de ergonomiske forhold ved isoleringsarbejde med mineraluld og alternative isoleringsprodukter. To identiske opgange er isoleret med løsfyld af henholdsvis papirisolering og mineraluld. Der er indblæst isolering i vinduesbrystninger og i etageadskillelsen mod tagrummet. To andre identiske opgange er isoleret med formstykker af henholdsvis hørisolering og mineraluld. Formstykker er monteret i etageadskillelse mellem kælder og gulv, i skråvægge under tag, i tag og i brystninger.

Luftforureningsmålingerne omfattede bestemmelse af totalstøv, herunder mængden af bor, aluminium og endotoxiner, samt mineraluldsfibre. Bor og aluminium anvendes som tilsætningsstoffer i papirisolering, mens endotoxiner er et giftstof, som afgives af visse bakterier og muligvis findes i hørisolering.

Isoleringsarbejdere er interviewet primært for at afdække omfanget af gener ved arbejde med isoleringsmaterialer. Der blev foretaget videooptagelser af isoleringsarbejdet med henblik på ergonomisk vurdering af arbejdsmetoder og –betingelser.

Resultat
Undersøgelsen viste at:

  • Der forekommer støvkoncentrationer langt over grænseværdien ved indblæsning af såvel mineraluld som papirisolering. Ved indblæsning af mineraluld forekommer værdier af fibre i luften på det dobbelte af grænseværdien. 
  • Koncentrationen af bor, aluminium og endotoxiner ved indblæsning af papirisolering er under grænseværdien/acceptværdien. Der forekom overskridelse af acceptværdien for indholdet af endotoxiner ved indblæsning af mineraluld. Endotoxiner kan stamme fra organisk materiale aflejret i bygningsstøvet.
  • Støvkoncentrationerne ved opsætning af formstykker overskrider grænseværdien for støv.
  • Arbejdsprocedurer og hjælpemidler ved indblæsning af løsfyld bør udvikles for at nedbringe støvbelastningerne, fx ved at sikre at mundstykker slutter tæt til de borede huller og ved at sikre filtrering af overskudsluft.
  • Der bør anvendes effektivt åndedrætsværn (halvmaske med P2 støvfilter) såvel ved indblæsning af løsfyldsisolering som ved montering af formstykker.
  • Værktøj til skæring af hørisolering bør videreudvikles og tilgængeligheden af værktøjet bør forbedres for at mindske belastningen af hænder og arme.
  • Formstykker af hør er mere behagelige at arbejde med end mineraluld, der ofte giver anledning til slimhinde-, øjen- og hudirritation
  • Arbejdsstillingerne ved indblæsning kan forbedres, ikke mindst ved at anvende et passende mundstykke på indblæsningsslangen, hvorved mange knælende, knæliggende og hugsiddende arbejdsstillinger undgås. Ved at anvende klare slanger vil lokalisering af propper lettes.
  • Arbejdsforholdene ved indblæsningsmaskinerne - stor belastning af ryg og skuldre - kan forbedres ved at sikre mere plads ved maskinerne og en bedre arbejdshøjde. Desuden bør sikkerheden ved betjening af indblæsningsmaskiner forbedres.
  • Veksling mellem forskellige arbejdsfunktioner bør tilstræbes for at mindske belastningen af den enkelte arbejder.

Der henvises i øvrigt til referat fra seminar i Middelfart 1. oktober 2001 vedr. selve byggeprocessen.

Kontakt

Troels Barfod, BST Danmark A/S,
C.F. Richsvej 109, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 34 18 34 tone 57
Fax: 38 34 06 34
E-post: trb@bstdanmark.dk
Internet: http://www.bstdanmark.dk

Lone Zeeberg, Byfornyelsesselskabet København,
H.C. Andersens Boulevard 40, 1553 København V
Tlf.: 33 76 60 00
Fax: 33 76 60 95
E-post: lz@byforny.dk
Internet: http://www.byforny.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø (ergonomi, luftkvalitet), hørisolering, løsfyld, mineraluldsisolering, måtter, papirisolering, renovering, udførelse.

(By og Byg kommentar: Der er ligeledes udført målinger af arbejdsmiljø af AMI i forbindelse med fuldskalaforsøg med nybyggeri)