Miljødata for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer

Ebbe Holleris Petersen og Jørn Dinesen, By og Byg Dokumentation 019, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2002. 31 s. Elektronisk version af rapporten kan findes på sbi.dk under Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Formål
At udbygge By og Bygs database over de samlede miljøbelastninger som et materiale eller en bygningsdel er årsag til, med bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer, samt at udarbejde eksempler på miljøskemaer for disse bygningsdele. Miljøskemaernes udformning er identisk med den, der er anvendt i By og Byg Dokumentation 007: "Miljødata for bygningsdele". De alternative isoleringsmaterialer, der indgår i projektet, er de samme som i By og Byg Dokumentation 012: "Miljøvurdering af isoleringsmetoder", nemlig papirisolering (to typer), hørisolering og ekspanderet perlit. By og Byg Dokumentation 007 er ikke støttet af Energistyrelsens udviklingsprogram.

Fremgangsmåde
I rapporten gennemgås den teoretiske baggrund for at kunne opgøre og vurdere miljøbelastninger, samt opbygningen af By og Bygs miljøvurderingsværktøj BEAT, som er et projekteringsværktøj med en database, hvori miljødata for byggevarer og bygningsdele kan indlægges. BEAT kan beregne de samlede miljøpåvirkninger for et materiale eller en bygningsdel og har været anvendt til at gennemføre de beregninger, der danner grundlag for rapportens miljøskemaer.

I rapportens gennemgås de områder (energi, transport, spild- og affaldsmængder mv.), hvor det har været nødvendigt at anvende standarddata, fx i form af gennemsnitsdata eller data for typiske danske forhold i forbindelse med projektet. Rapporten præsenterer de forudsætninger og afgrænsninger, der er opstillet som grundlag for opgørelser og beregninger. Det har således i en del tilfælde været nødvendigt at anvende skønnede eller udokumenterede data for fx levetider, transportafstande mv., hvilket betyder, at en faktisk bygningsdel kan have data, der afviger fra miljøskemaernes.

Det beskrives, hvilke datakilder der er anvendt i forbindelse med projektet og den indflydelse, disse har på kvaliteten af de indsamlede data. For samtlige de alternative isoleringsmaterialer der behandles i rapporten er det lykkedes at skaffe data fra den (danske) producent, der forsyner det danske marked. For mineraluldsprodukter i tilsvarende beregninger (By og Byg Dokumentation 007) benyttes data fra litteraturen for et produkt som svarer til det, der anvendes på det danske marked. Sådanne data opfattes som værende af en lavere kvalitet end data direkte fra en producent. For de væsentligste byggematerialer, anvendt i de valgte bygningsdele, gennemgås den variation, der forekommer i de enkelte byggematerialers og bygningsdeles data.

Resultat
Rapporten præsenterer 4 miljøskemaer for henholdsvis 2 træskeletydervægge, 1 fladt tag og 1 tag med uudnyttet tagrum. Der er i miljøskemaerne lagt speciel vægt på at anskueliggøre de energirelaterede miljøbelastninger. For hver bygningsdel indeholder skemaet en beskrivelse af denne, en opgørelse over materiale- og energiforbrug ved fremstilling, samt et miljøprofil for bygningsdelen, der bl.a. opgør belastningen mht. drivhuseffekt, forsuring, affald og ressourceforbrug omregnet til personækvivalenter.

For at kunne gennemføre beregningerne, har det været nødvendigt at gøre visse antagelser og afgrænsninger:

  • Miljøskemaerne skal betragtes som eksempler på, hvordan skemaer for bygningsdele kan udformes.
  • Miljøskemaerne bør ikke ukritisk anvendes til sammenligning af bygningsdeles miljøegenskaber, idet der er gjort en del antagelser og afgrænsninger i forbindelse med de beregninger, der ligger til grund for skemaerne. Disse er beskrevet nærmere i rapporten.
  • Der indgår data med betydelig usikkerhed og variation. Der skal derfor være markante forskelle, for at en
    bygningsdel med sikkerhed kan siges at have en lavere miljøbelastning end en anden. På længere sigt forventes det, at en miljødeklareringsordning for byggevarer kan medvirke til en løbende supplering og ajourføring af miljødata i By og Bygs database og dermed også til et bedre datagrundlag for fremtidige miljøskemaer.
  • Bidraget fra klimaskærmens bygningsdele til reduktion af bygningens energiforbrug til opvarmning fremgår ikke af miljøskemaerne. Miljøvurderingen af bygningsdele skal derfor ses i sammenhæng med miljøvurderingen af bygningens varmeforbrug. Energiforbruget til fremstilling af isoleringsmaterialer er normalt uvæsentligt sammenholdt med disse materialers betydning for driftsforbruget.
  • Skemaerne omfatter alle de miljøeffekter, som kan kvantificeres. Der er imidlertid stadig væsentlige
    miljøpåvirkninger og -effekter, som der på nuværende tidspunkt ikke findes metoder til at kvantificere, herunder indeklima, arbejdsmiljø og problematiske stoffer (fx sundhedsskadelige kemikalier). Det er nøje beskrevet i rapporten hvilke miljøeffekter, der vurderes.
  • Bygningsdelene kan have forskellig ydeevne, hvad angår andre egenskaber end de miljømæssige, fx med hensyn til bæreevne og lydisolering. Vurderingen af miljøpåvirkninger skal derfor ses i sammenhæng med vurderingen af de andre forhold, som er relevante for den aktuelle anvendelse af bygningsdelene.

Kontakt
Ebbe Holleris Petersen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
bygningsdele - eksempler, hørisolering, levetid, livscyklusanalyse (LCA), miljøvurdering, papirisolering, (ekspanderet) perlit.