Beboerhus opført som halmballehus, Munksøgård, Roskilde

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS, Merete Østergaard Krapper, Ejerbogruppen Munksøgård. Bygge- og Miljøteknik ApS, Vedbæk, december 2001. 9 s. + 10 s. bilag. (4 sider tegninger er i den elektroniske udgave samlet på 2 sider). 
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Beboerhus opført som halmballehus, Munksøgård, Roskilde/99-26a.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)
Fælleshus opført af ejerbogruppen i bebyggelsen - erfaringer efter et års brug af huset
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S, Merete Østergaard Krapper, Ejerbogruppen Munksøgård. Bygge- og Miljøteknik A/S, Vedbæk, august 2002. 8 s.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Beboerhus opført som halmballehus, Munksøgård, Roskilde/99-26b.pdf(kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At beskrive de byggetekniske og praktiske erfaringer fra byggeriet af et beboerhus i ejergruppen i bebyggelsen Munksøgård, hvor der i meget stor udstrækning anvendes utraditionelle konstruktioner og alternative isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Der er opført et længehus med sadeltag med et bebygget areal på 272 m2. Den bærende konstruktion består af kraftige bjælker og to rækker søjler, både bjælker og søjler er af rundtømmer. Væggene er opbygget af halmballer placeret mellem stiger. Halmballerne er pudset med lerpuds på begge sider. Både søjler og stiger står på et betonfundament med en mellemliggende fugtisolering af PE-folie. I det fælles opholdsrum er anbragt en masseovn til bygningens opvarmning.

Gulvet består af et drænlag af blåmuslingeskaller, et lerlag, isolering af polystyrengranulat og et plankegulv på strøer. Der er ikke anvendt fugtspærre i gulvet, da lerlaget blev vurderet at være helt udtørret, da gulvet blev lagt. Det er ved overfladebehandling af gulvbrædderne tilstræbt, at mindre fugtmængder nedefra vil kunne diffundere gennem gulvet.

Tagkonstruktionen er et sadeltag med 28° hældning. Undervejs blev konstruktionen forbedret, idet den oprindeligt udførte ikke viste sig tilfredsstillende. Efter ombygning består konstruktionen af spær, loftbrædder, halmballer, lerlag, ventileret hulrum, vandfast krydsfiner, PE-folie, Tefond dug og muslingeskaller, hvor der har været særlig opmærksomhed mht. at fastgøre dugen og sikre at muslingeskallerne ikke skred ned af taget. Der er monteret solpaneler på tagfladen mod syd til opvarmning af brugsvand.

Der er ikke anvendt fugt- eller dampspærrer udover det fugtstandsende lag ved fundamentet. Både væg-, gulv- og tagkonstruktionen vurderes at være udformet på en sådan måde, at eventuel indtrængende fugt kan bortventileres eller kan absorberes i konstruktionen (halm), indtil den kan afgives igen. Et sideløbende projekt har haft til formål at verificere dette vha. fugtmålinger.

Resultat
Både teknisk og brugsmæssigt har beboerhuset levet op til de forventninger som blev stillet ved husets planlægning og projektering, selv om det p.t. (august 2002) endnu ikke er helt færdigt indvendigt. Medens konstruktionerne generelt har fungeret helt efter hensigten, så har lerpudsen på halmballevæggene givet nogle revneproblemer, som dog ikke er større end at de relativt let kan udbedres. En vis løbende vedligeholdelse vil være nødvendig både inde og ude. Dette arbejde forventes at kunne gennemføres af beboergruppen ved frivilligt arbejde.

Opvarmningssystemet med masseovnen som eneste varmekilde har i princippet fungeret som forudset, selv om varmebehovet ikke har kunnet dækkes fuldt ud under vinterforhold. Solvarmepanelerne har ikke givet den forventede dækningsgrad, hvilket har medført at der konstant må køres med en back-up på varmtvandssystemet.

Det er ejergruppens erfaring, at denne form for byggeri, uanset at det har været tidskrævende, på forsvarlig vis lader sig opføre - også uden professionelle håndværkere, med undtagelse af de områder, hvor myndighederne kræver autorisation for arbejdets udførelse. Prisen for fælleshuset bliver ca. 4500 kr./m2 - heri dog ikke indregnet de mange timer, som er benyttet af ejerbogruppens medlemmer både ved planlægningen og udførelsen. Udformningen af huset og valget af materialer har ikke givet problemer i relation til myndigheder.

Kontakt
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S, Staktoften 20, 2950 Vedbæk
Tlf.: 45 66 29 22
Fax: 45 66 49 22
E-post: gc@bmd.dk
Internet: http://www.bmd.dk/

Nøgleord
bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fugt, halmhuse, muslingeskaller, udførelse.