Fugtmålinger i halmballehus. Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde

Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S, Vedbæk, august 2002. 10 s. + 15 s. bilag. (2 sider tegninger er i den elektroniske udgave samlet på 1 side)
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Fugtmålinger i halmballehus. Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde/99-27.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At eftervise, om utraditionelle konstruktioner og alternative isoleringsmaterialer anvendt i et fælleshus i bebyggelsen Munksøgård fungerer fugtteknisk forsvarligt.

Fremgangsmåde
Fugtforholdene i vægge, tag og gulve i fælleshuset, hvis konstruktive opbygning er beskrevet i et sideløbende projekt, er undersøgt i perioden fra sommeren 2001, hvor selve huset var stort set færdigbygget og delvis ibrugtaget, til foråret 2002. Dette er sket ved at indbygge 40 fugtmåledyvler i væg- og tagkonstruktionerne, samt i muslingeskallerne, der fungerer som kapillarbrydende lag under gulvet. I taget er placeret dyvler i 3 dybder, i vægge og gulv i 2 dybder. Der er desuden udført laboratoriemålinger af muslingeskallernes kapillarsugende effekt.

Resultat
De omfattende målinger af fugtindholdet i halmballerne i vægge og tage har vist, at de fugttekniske forhold generelt er tilfredsstillende. Bortset fra forholdene ved jordoverfladen på sydsiden, måles der ingen steder fugtindhold der er så store, at der er risiko for nedbrydning af organisk materiale (20 vægt%). Nær jordoverfladen på sydfacaden er fugtforholdene knap så tilfredsstillende, hvorfor en form for beskyttelse mod slagregn og opsprøjt samt en bedre afledning af overfladevand må anses for at være en hensigtsmæssig foranstaltning for at undgå opfugtning og påfølgende nedbrydning af de nederste dele af halmballerne.

Såvel laboratoriemålinger som målinger under gulvet i fælles huset viser, at strandskallerne synes at fungere hensigtsmæssigt som kapillarbrydende lag. De deformationer (hulninger) i gulvbrædderne, som blev konstateret i efteråret 2001 formodes ikke at skyldes svigt i det kapillarbrydende lag, men en kraftig periodevis udtørring oppefra.

Kontakt
Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik A/S, Staktoften 20, 2950 Vedbæk
Tlf.: 45 66 29 22
Fax: 45 66 49 22
E-post: gc@bmd.dk
Internet: http://www.bmd.dk/

Nøgleord
demonstrationsbyggeri, fugtmåling, halmhuse, muslingeskaller.