Nedbrydning af barrierer for brug af alternative isoleringsmaterialer

Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen Alternativ Isolering v\ Hans Dollerup og Kurt Stokbæk. Århus, april 2002. 14 s.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Nedbrydning af barrierer for brug af alternative isoleringsmaterialer/99-32.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At fremme anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer i byggeriet i Danmark ved at nedbryde barrierer af traditionel, teknisk og lovgivningsmæssig karakter.

Fremgangsmåde
En repræsentant for Faggruppen Alternativ Isolering har deltaget i en række møder i Dansk Standards faggruppe S-181 (termisk isolering), hos By og Byg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Pension og Forsikring, og Varmeisoleringskontrollen, i LØB Faggruppen Alternativ Isolering, i Byggestyrelsen, samt med Træ-Industri-Byg forbundet og afdeling 27 København for via sin tilstedeværelse i udvalg eller deltagelse i følgegrupper til forskningsprojekter at påvirke beslutninger af betydning for anvendelsen af alternativ isolering.

Resultat
Disse aktiviteter har sammen med LØB-aktiviteter i andet regi, såvel i som udenfor LØB resulteret i følgende:

 • øget kendskabet til og accept af LØB og især af LØB Faggruppen Alternativ Isolering, såvel i almindelighed som især hos relevante myndigheder og institutioner.
 • øget kendskabet til isoleringsprodukter, der markedsføres af LØB Faggruppens medlemmer.
 • som følgevirkning heraf øget anvendelsen af isoleringsprodukter, der markedsføres af LØB Faggruppens medlemmer.
 • l-værdier fastlægges fremover ud fra regler i DS 418 6. udgave, som er ens for alle isoleringsprodukter, og som uden tvivl vil give væsentlig lavere værdier for alternative isoleringsmaterialer.
 • risikoen for fugttekniske tillæg til l-værdier for alternative isoleringsmaterialer er elimineret.
 • reglerne for konstruktionsafhængige tillæg ved beregning af U-værdier indeholder ikke barrierer for alternative isoleringsmaterialer.
 • tabulerede særregler vedrørende sætningstillæg og densitet i DS 418 for alternative løsfyldsprodukter forventes i nær fremtid at kunne afløses af dokumenterede bedre værdier.
 • en væsentlig forøgelse af dokumentationen af alternative isoleringsmaterialers varmetekniske, brandtekniske og fugttekniske egenskaber.
 • udvikling og verificering af en (endnu ikke færdig, men lovende) metode til fastlæggelse af sætninger i løsfyldsmaterialer.
 • grundlag for en kongresbeslutning i TIB-forbundet om at gennemføre en 4-årig kampagne med det formål at øge anvendelsen af alternative isoleringsmaterialer og reducere anvendelsen af isoleringsmaterialer af mineraluld mest muligt.
 • udarbejdelse af en pjece som et led i TIB-forbundets kampagne.
 • medvirket i og deltaget i forarbejdet til en udsendelsesrække i TV 2.
 • bidraget med informationer til en artikelserie i dagbladet Jyllands Posten.
 • løbende opdatering af den faglige kompetence hos LØB Faggruppens medlemmer.
 • accept af anvendeligheden af dampbremser.
 • forsikringsselskaber forsikrer konstruktioner med alternativ isolering på almindelige betingelser.

Det er ikke lykkedes at eliminere den brandtekniske barriere i Bygningsreglementerne. Der er dog håb om, at denne bliver lempet eller fjernet ved en kommende revision af reglementerne, som er nødvendig af hensyn til de harmoniserede EU/CEN-standarder.

Kontakt
Hans Dollerup, Landsforeningen for Økologisk Byggeri, Dannebrogsgade 8A, 8000 Århus C
Tlf.: 86 13 44 23
Fax: 86 76 36 15
E-post: lob@lob.dk eller hansdollerup@get2net.dk
Internet: http://www.lob.dk/
  
Kurt Stokbæk, KS-BYGGETEKNISK SERVICE, Bonderupvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 43 73 28 61
Fax: 43 73 28 61

Nøgleord
brand, forsikring, fugt, lovgivning, løsfyld, standardisering, sætning, varmeledningsevne.