Litteraturstudie, materialedata og vurdering af egnethed for temperatur- og fugtforholdsmodel

Claus Rudbeck, Carsten Rode. Sagsrapport SR-0011, Institut for Bygninger og Energi, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, maj 2000. 54 s.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Litteraturstudie, materialedata og vurdering af egnethed for temperatur- og fugtforholdsmodel/99-52.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader). Bemærk: Den elektroniske udgave inkluderer ikke bilag. Der henvises til papirudgaven eller rapportens forfattere for nærmere oplysninger.

Formål
Projektet har til formål at udvikle og undersøge en metode til bestemmelse af temperatur- og fugtforhold i typiske bygningskonstruktioner. Målet med denne metode er at fremskaffe så pålidelige data som muligt som grundlag for at kunne konvertere isoleringsmaterialers varmeledningsevne, bestemt ved laboratorieforhold, til en praktisk varmeledningsevne, baseret på de nye europæiske standarder på byggeområdet.

Fremgangsmåde

Beregninger af koblet fugt- og varmetransport foretaget vha. beregningsmodellen MATCH er blevet sammenlignet med resultater fra målinger på en række opbyggede typiske vægkonstruktioner. Der skelnes mellem fugttransport i det hygroskopiske og det over-hygroskopiske område. Tidligere undersøgelser og rapporter indikerede at de alternative isoleringsmaterialer, herunder papirisolering, i den forbindelse var interessante at medtage.

En verifikation af beregningsmodellen i det hygroskopiske område (fugtoptagelse fra luften) er foretaget ved hjælp af et antal fugtforsøg på vægkonstruktioner med mineraluld. En verifikation i det over-hygroskopiske område er sket ved hjælp af et fugtforsøg med fugttransport og fugtophobning i en konstruktion isoleret med papirisolering. I begge tilfælde er tilstræbt en 1-dimensional varme- og fugtstrøm af hensyn til sammenligning med MATCH.

Der er foretaget en litteratursøgning på aktiviteter, der fokuserer på varmeledningsevnens fugtafhængighed.

Resultat

Det konkluderes, at den benyttede beregningsmodel kan beregne fugtforhold i isolerede konstruktioner med tilstrækkelig stor nøjagtighed for traditionelle isoleringsmaterialer.

For papirisolering findes ikke tilstrækkelig gode data til beskrivelse af materialeegenskaber, specielt hvad angår væsketransport, hvilket vanskeliggør sammenligningen. For et gennemsnitligt fugtindhold på 50 vægt % eller højere, hvilket er et uacceptabelt højt fugtniveau pga. reduktionen af varmeisoleringsevnen samt risikoen for nedbrydning af isoleringsmaterialet, overvurderer beregningsmodellen fugtindholdet i en vægkonstruktion.

Med undtagelse af et enkelt tilfælde, er der er ikke gennemført nævneværdige forsknings- eller standardiserings-aktiviteter ved udenlandske institutioner, hvorfra viden kunne overføres.

Rapporten udgør rapportering af første del af projektet "Fugtteknisk grundlag for fastsættelse af designværdier for varmeledningsevnen ud fra deklarerede værdier for varmeledningsevnen i typiske bygningskonstruktioner". Sidste del af projektet rapporteres særskilt.

Kontakt

Carsten Rode
BYG · DTU, Bygning 118, Brovej, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 25 18 52
Fax: 45 93 44 30
E-post: car@byg.dtu.dk
Internet: http://www.byg.dtu.dk/

Jørgen Dufour
Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 96 61 01
Fax: 39 96 61 02
E-post: jd@ds.dk
Internet: http://www.ds.dk/

Nøgleord
fugt, fugttransport, litteraturstudie, mineraluldsisolering, papirisolering.