Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Niels Oluf Breum, Thomas Schneider, Mari-Ann Flyvholm og Ole Jørgensen, Arbejdsmiljøinstituttet, Torben Valdbjørn Rasmussen og Søren Skibstrup Eriksen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut.
AMI Rapport 57, Arbejdsmiljøinstituttet, København, august 2002. 117 sider.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Luftforureninger ved anvendelse af alternative isoleringsmaterialer/amiborup.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader)

Formål
At vurdere i hvilket omfang forskellige typer af isoleringsmaterialer påvirker arbejdsmiljøet ved isoleringsarbejde.
Den aktuelle undersøgelse beskriver målinger af luftkvalitet ved isoleringsarbejde med måtter af mineraluld (stenuld og glasuld) og hør (2 produkter), løsfyldsisolering af papir (3 produkter) og træfiber samt ekspanderet perlit. Undersøgelserne er udført i tilknytning til et demonstrationsprojekt (Borup Seniorby).

Fremgangsmåde
Mængden af luftforurening ved isoleringsarbejde afhænger af det anvendte isoleringsmateriale, af typen af bygningskonstruktion og bygning som isoleres, samt af vejrforhold. Undersøgelsens strategi var at lade type af isoleringsmateriale være den eneste variable faktor. Derfor blev undersøgelsen udført under kontrollerede forhold ved fuldskalasimulering i en forsøgshal, hvor den mekaniske ventilation var slået fra. Bortset fra stenuldsisolering blev alle isoleringsmaterialer monteret/indblæst af 2 mand, en isolatør og en hjælper. Isolatøren foretog selve isoleringsarbejdet, mens hjælperen forestod udpakning, tilskæring mv. Arbejdet blev udført af producentens/ leverandørens egne folk.

For hvert isoleringsmateriale er der udført gentagne målinger, dels ved facadeisolering og dels ved isolering af et lukket loft. Facaden var lukket ved arbejde med løsfyldsisolering og ekspanderet perlit. Loftisolering blev udført på et lukket loft, dog således at loftet var delvist åbent ved isolering med mineraluld eller ekspanderet perlit. Isoleringsarbejdet blev udført i vindstille omgivelser og rapportens forfattere skønner, at det åbne loft kun i begrænset omfang har influeret på koncentrationen af luftforureningen.

I laboratoriet er udført standardiserede målinger af isoleringsmaterialernes egenskaber med hensyn til at afgive støv. Det opsamlede støv er analyseret for indhold af en række sporstoffer (endotoksin, aluminium, bor, bly, cadmium samt chrom). Supplerende er der udført en mindre spørgeskemaundersøgelse om gener ved arbejde med de pågældende materialer.

Resultat

  • Isolering med løsfyld (papir- eller træfiberisolering) eller granulat (ekspanderet perlit) udsætter isolatør og hjælper for mere støv end isolering med måtter (mineraluld og hør). Dog medfører anvendelse af et specifikt hørprodukt den største koncentration af endotoksin i luften.
  • Loftsisolering støver for de fleste isoleringsmaterialer mere end facadeisolering, og isolatøren er mere udsat end hjælperen.
  • Anvendelse af løsfyldsisolering eller granulat medfører, især for isolatøren, overskridelse af gældende grænseværdier for den samlede mængde støv i luften, således at arbejdet kun må udføres ved anvendelse af åndedrætsværn. For nogle af disse materialer blev gældende eller foreslåede grænseværdier overskredet for specifikke komponenter i støvet (bor, aluminium, endotoksin).
  • Såfremt der tilsættes vandtåge i forbindelse med anvendelse af løsfyldsisolering, øges støvmængden i forhold til at anvende løsfyldsisolering tørt. De foreliggende data giver ikke mulighed for at forklare dette uventede resultat.
  • Ved isolering med måtter forurenede hørmåtter mere end mineraluldsmåtter, og for et specifikt hørisoleringsprodukt blev grænseværdien for den samlede støvmængde overskredet ved isolering på loft.
  • Isolering med mineraluldsmåtter overskred ikke grænseværdierne for støv og for mineraluldsfibre i luften. Dog er der ved isolering med glasuld målt en koncentration af endotoksin på niveau med en foreslået grænseværdi for denne forureningskomponent.
  • Baseret på standardiserede målinger i laboratoriet karakteriseres måtter af mineraluld som ikke støvende og måtter af hørisolering som henholdsvis lidt støvende (dansk produceret) og støvende (tysk produceret).
  • Løsfyldsisolering karakteriseres som meget støvende og materialer i form af granulat karakteriseres som ekstremt støvende.
  • Det vil i praksis være muligt at vurdere luftens indhold af fibre ved en simpel måling af luftens indhold af støv. Herved kan de kostbare analyser af fibre spares. Antages eksempelvis at grænseværdien for fibre er 106 fibre/m3 vil en grænseværdi for støv på 6.1 mg/m3 med 95 % sikkerhed sikre, at grænseværdien for fibre overholdes.

Kontakt

Niels Oluf Breum, Arbejdstilsynet i Nordjyllands Amt,
Hobrovej 461, Postboks 7130, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 96 34 79 49
Fax: 96 34 79 48
E-post: nob@arbejdstilsynet.dk
Internet: http://www.arbejdstilsynet.dk/
Thomas Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet,
Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
Tlf.: 39 16 52 95
Fax: 39 16 52 01
E-post: ts@ami.dk
Internet: http://www.ami.dk/

Nøgleord
Arbejdsmiljø, hørisolering, luftkvalitet, løsfyldsisolering, mineraluldsisolering, papirisolering, (ekspanderet) perlit, træfiberisolering, udførelse.

(By og Byg kommentar:)