Børnehave med miljørigtig isolering

- Demonstrationsbyggeri

Rapport udarbejdet af Poul Lodbergs Tegnestue - Arkitekter MAA for Århus Kommune, 37 s., Åbyhøj, januar 2000.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Børnehave med miljørigtig isolering/boernehave.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At projektere og gennemføre et byggeri af en børnehave der isoleres med fåreulds- og hørisolering. Der tages udgangspunkt i en beskrivelse af de miljømæssige minimumskrav og anbefalinger, som skal følges ved nybyggeri med Århus Kommune som bygherre. Heri stilles krav om, at valgte byggematerialer ikke må medføre indeklimaproblemer og at materialer der kan genbruges eller regenereres bør foretrækkes, ligesom det anbefales at energi- og ressource-forbruget samt miljøbelastningen i øvrigt vurderes. Desuden har der fra bygherrens side været lagt vægt på mulighederne for at opnå en god akustisk regulering uden anvendelse af mineraluldsisolering.

Fremgangsmåde
Projekteringen er gennemført som et normalt forløb med fasebestemte forelæggelser for bygherre og myndigheder.
Valget af isoleringsmaterialer har været gennemgået på høringsmøder for projektet, ligesom materialeprøver og teknisk dokumentation for de valgte produkter er blevet fremlagt. Der har ikke fra myndighedernes side været stillet krav eller spørgsmål til de anvendte isoleringsprodukter, som ikke umiddelbart kunne besvares med eksisterende dokumentation.

Ved projekteringen har kunnet anvendes traditionelle konstruktioner, uden betydende ændringer, idet de valgte isoleringsmaterialers varmeledningsevne ikke afviger nævneværdigt fra mineraluldsprodukters.
Det aktuelle projekt har været udbudt i offentlig licitation, hvor der er indhentet tilbud på såvel en løsning med mineraluldsprodukter som med en kombination af hør- og fåreuldsisolering. Hørisolering anvendes som primær isolering udenfor dampbremsen pga. dens lavere pris i forhold til fåreuldsisolering, mens fåreuldsisolering anvendes indenfor dampbremsen for at nyttiggøre uldens evne til regulering af fugt og akustik.

Resultat

  • Den anvendte importerede hørisolering må forventes at kunne erstatte mineraluldsisolering uden væsentlige udførelsesmæssige problemer. Aktuelt er der i realiteten to barrierer, som hindrer en øget anvendelse, dels er prisen ca. det dobbelte af andre isoleringstyper, dels er tildannelsen af materialet mere besværlig.
  • Ved anvendelsen af importeret hørisolering som den afprøvede, vil merudgiften ved at erstatte lofts- og vægisolering kunne bringes ned til 100-140 kr/m2 bruttoetageareal, svarende til 1,5 - 2 % af håndværkerudgifterne.
  • Med dansk produceret hørisolering forventes tildannelsen gjort nemmere, idet indholdet af stabiliserende polyesterfibre i forhold til importeret hørisolering, er reduceret fra 18 vægt% til 2 - 5 vægt%, hvilket også vil forbedre den økologiske profil. Det nystiftede selskab "Dansk Naturisolering" sigter desuden mod at deres produkt skal kunne markedsføres til en pris, der kan konkurrere med mineraluldsisolering.
  • De gennemførte målinger af efterklangstider i institutioner har vist, at den anvendte dæmpning med en kombination af fåreuldsisolering/træbeton i loftet og hørisolering/teglhulsten i væggene, medfører et behageligt akustisk miljø velegnet til børneinstitutioner.
  • Den anvendte importerede fåreuldsisolering kan ifølge rapporten ikke forventes anvendt i Danmark i større målestok. Dels stiller arbejdstilsynet krav om en række værnemidler for at beskytte håndværkerne (brandimprægneret med borforbindelser), dels er prisen for produktet meget høj og endelig er tildannelsen af materialet meget besværlig. I konsekvens heraf har den tidligere importør HBC indstillet import og markedsføring af produktet.

I øvrigt
Ud over erfaringer med anvendelsen af alternativ isolering indeholder projektet et par andre interessante afprøvninger:

  • Bygningen er opført med et ganske avanceret naturligt ventilationssystem, baseret på en kombination af store skorstene og luftindtag styret via CTS.
  • Bygningen er opført som passiv-solvarme bygning, med meget store sydvendte glasarealer.

Kontakt
Poul Lodberg, Poul Lodbergs Tegnestue - Arkitekter MAA, B.S. Ingemannsvej 8, 8230 Åbyhøj
Tlf: 86 15 11 77
Fax: 86 15 12 29
E-post: Poul.Lodberg@Mail1.Stofanet.dk

Nøgleord
arbejdsmiljø, bygningsbeskrivelse, demonstrationsbyggeri, fåreuldsisolering, hørisolering, indeklima, lyd (akustik), træbetonplader, udførelse/projektering, ventilation, økonomi.