Papirisolering

- Varmeisoleringsevne målt med varmestrømsmåler

Asta Nicolajsen. By og Byg Dokumentation 009, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 2001. 44 s. Elektronisk version af rapporten kan findes på sbi.dk under Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Videnskabelig artikel
Nicolajsen, A. (2005). Thermal transmittance of a cellulose loose-fill insulation material. Building and Environment, 2005, 40, 907-914. Artiklen kan downloades på http://www.sciencedirect.com.

Formål
Det er projektets formål at bestemme varmeisoleringsevnen for papirisolering, da der kun findes et begrænset erfaringsmateriale, som kan bruges til at fastlægge det praktiske varmeledningstal (l p) for materialet. I projektet fokuseres specielt på, hvilken indflydelse fugtforholdene har på isoleringsevnen. Desuden skal de udførte målinger benyttes til at vurdere, hvor velegnet computerprogrammet MATCH er til at simulere fugt- og varmestrømsforhold.

Fremgangsmåde
Forsøgene er udført i By og Bygs fugtforsøgshus, der giver mulighed for at måle varmestrømmen gennem facade-elementer med forskellige isoleringsmaterialer og isoleringstykkelser under naturlige fugt- og temperaturforhold. Isoleringsevnen er også afhængig af andre parametre end fugtindholdet, for eksempel arbejdsudførelsen og eventuelle efterfølgende sætninger af isoleringsmaterialet. Dette er ikke undersøgt i nærværende projekt.

For at finde fugtindholdets indflydelse på isoleringsevnen er varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool A-Batts bestemt med indbyggede varmestrømsmålere. Der er målt på to facadeelementer isoleret med 285 mm Papiruld, det ene med dampbremse, det andet uden. Desuden er der som reference målt på to elementer isoleret med Rockwool, det ene med 285 mm isolering, det andet med 190 mm isolering, begge elementer er med dampspærre. Facadeelementerne er opbygget som lette træfacadeelementer med en ventileret klimaskærm af fyrrebrædder på klink og er orienteret mod nord for at minimere måleusikkerhederne. Det er facadeelementets samlede varmeisoleringsevne, målt midt i det isolerede felt i facadeelementet, der måles.

Fugtindholdet i facadeelementerne blev to gange i døgnet registreret med fugtmåledyvler anbragt 5 steder ind gennem elementet. Temperaturen ude og inde, den relative luftfugtighed (RF) ude og inde og varmestrømmen gennem facadeelementerne, blev registreret en gang i timen.

Ud fra målingerne af varmestrømmen gennem de fire facadeelementer er deres U-værdi (varmeisoleringsevne) beregnet. Disse "målte" U-værdier er sammenlignet med U-værdier beregnet efter DS 418. Desuden er U-værdierne optegnet som en funktion af fugtindholdet.

Vurderingen af MATCH-programmet er foretaget ved at sammenligne programmets simuleringer af fugt- og temperaturforholdene i facadeelementerne med de tilsvarende eksperimentelt udførte målinger.

Resultat
De her målte værdier for varmestrømmen gennem facadeelementer isoleret med henholdsvis Papiruld og Rockwool A-batts viser:

  • De to facadeelementer isoleret med Papiruld har en højere U-værdi end det tilsvarende facadeelement isoleret med Rockwool A-batts. Dette betyder, at for at opnå den samme isoleringsevne skal elementer isoleret med Papiruld have et tykkere lag isolering end elementer isoleret med Rockwool A-batts.
  • De målte U-værdier er ca. 10 % lavere end de beregnede U-værdier. Dette var forventet, da der til brug for beregningerne, er benyttet l p værdier, hvor der er taget hensyn til eventuelle fejl i arbejdsudførelse og til sætninger.
  • Varmeisoleringsevnen ændres ikke signifikant med ændringer i fugtindholdet i facadeelementerne i det undersøgte fugtområde, svarende til et middelfugtindhold op til ca. 70% RF.
  • MATCH beregningerne viser, at der er en rimelig god overensstemmelse mellem beregnet og målt fugtindhold i isoleringen bag vindspærren, uanset om facadeelementerne er isoleret med Papiruld eller med Rockwool. Dette viser, at MATCH beregningerne også kan bruges til at simulere fugtophobning i konstruktioner, der er isoleret med Papiruld, når konstruktionen er opbygget som de ved disse forsøg anvendte konstruktioner.

Kontakt
Asta Nicolajsen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33 Fax: 45 86 75 35
E-post: asn@sbi.dk Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
dampbremse/dampspærre, fugtindhold, fugtforhold (beregninger), mineraluldsisolering, papirisolering, U-værdier, varmeledning/isolering