Miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør

Feasibilitystudier vedr. mulighederne for at opstarte produktion i Danmark på danske råvarer

Esbensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I., Fa. Sonnerup ECO Adviser, Fa. HBC A/S, 32 s., februar 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør/faareuld.pdf (727 kb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Projektets formål har været at gennemføre feasibilitystudier af mulighederne for at opstarte produktion i Danmark af miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af dansk fåreuld og dansk hør på basis af den tyske metode.

Fremgangsmåde
Med udgangspunkt i fa. HBC's import af Herawool og Heraflax, bygningsisolering af hhv. fåreuld og hør, forsøger rapporten at belyse:

  • Om markedets behov for miljøvenlig isolering af fåreuld og hør kan dækkes via eksisterende produktionsanlæg?
  • Om mængden af danske råstoffer er tilstrækkelig og i givet fald økonomisk interessant?
  • Om etablering af et produktionsanlæg i Danmark og baseret på Heraklith's teknologi vil være lønsom, og i givet fald under hvilke forudsætninger?

Resultat
Alternative isoleringsmaterialer kan teknisk substituere de traditionelle isoleringsmaterialer på en række områder inden for byggeriet. Det drejer sig primært om anvendelser, hvor der ikke er særlige krav til brandforholdene. Det betyder, at potentialet for øget anvendelse af alternativ isolering teknisk set er meget stort, under forudsætning af at en række forhold vedrørende brand og stabilitet afklares. Det totale årlige salg af alternative isoleringsmaterialer udgjorde i Danmark i 1997 ca. 150 mill. kr., svarende til ca. 13% af totalsalget eller ca. 400.000 m3.

På baggrund af besøg på Herakliths produktionsvirksomhed i Tyskland, samt ud fra et omfattende dokumentationsmateriale, vurderes det, at kvaliteten af Herakliths produkter (både hør- og fåreuldsisolering), opfylder både de byggetekniske og miljømæssige relevante krav, for danske forhold og normer. Den mængde af alternative isoleringsprodukter, der afsættes på det danske marked i øjeblikket, kan uden videre dækkes af import fra Heraklith i Tyskland. Firmaet udnytter for tiden kun 30% af dets produktionskapacitet. Når det sammenholdes med de store anlægsomkostninger ved etablering af en fabrik og de nuværende importpriser, er det ikke i en overskuelig fremtid realistisk at etablere en fabrik i Danmark, byggende på Herakliths produktionsteknik.

Mængden af danske råstoffer i form af fåreuld og hør, til brug for produktion af alternativ isolering, er meget lille. Specielt uldproduktionen er meget lav og denne kan ikke umiddelbart forøges betragteligt indenfor en kort årrække. Den reelle uldmængde svarer til ca. 5.000 m³ isolering.

Produktionen af spindhør i Danmark svarede i 1997 til godt 20.000 m³ isolering. De gunstige EU-ordninger (tilskud og mulighed for udnyttelse af braklagte arealer) samt de forholdsvis lave priser og indtjening på korn og andre planteafgrøder gør imidlertid, at landmændene vil være motiveret for at omlægge deres afgrøder til hør. Desuden er det muligt at høste korte hørfibre til isoleringsbrug ved hjælp af eksisterende landbrugsmaskiner (skårlægger og mejetærsker). Incitamentet og muligheden for at udvide produktionen af hør til isolering betragteligt inden for en kort årrække er derfor tilstede.

Det vurderes, at afsætningspotentialet for hørisolering er relativt stort, når prisniveauet ligger ca. 25-30% over prisen på mineraluld, svarende til det nuværende prisniveau baseret på importerede produkter fra Heraklith. Dette bygger på danske forbrugeres generelt øgede interesse for økologiske produkter, samt en tendens til, at folk er villige til at betale 25% mere for et økologisk produkt. Isolering af fåreuld og hør kan derfor vinde markedsandele, hvis prisforholdene bliver gunstigere i forhold til nu, og der foreligger byggetekniske afklaringer med hensyn til brand, holdbarhed og isoleringsevne.

Sammenfattende konkluderer rapporten, at de tekniske, ressourcemæssige og økonomiske forudsætninger synes at være til stede for, at efterspørgslen på alternativ isolering, baseret på hør, vil vokse markant i de kommende år.

Kontakt
Niels Backs, Holbæk Byggemateriale Compagni a/s (HBC), Kalundborgvej 123, Postboks 105, 4300 Holbæk
Tlf: 59 44 12 00
Fax: 59 44 30 11

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S F.R.I., Vesterbrogade 124 B, 1620 København V
Tlf: 33 26 73 00
Fax: 33 26 73 01
E-post: esb.cph@esbensen.dk

Nøgleord
feasibilitystudie, fåreuldsisolering, hørisolering, markedsundersøgelse, produkter, produktudvikling.