NOTAT fra Det Faglige Udvalg under Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Ang.: Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer.

COWI har i marts 2000 udarbejdet en rapport for ovennævnte projekt, der har fået tilskud fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Rapporten har tidligere været drøftet på møder med deltagelse af medarbejdere fra COWI og repræsentanter fra Energistyrelsen, samt fra det faglige udvalg, som er tilknyttet udviklingsprogrammet. Der har været rettet skriftlig henvendelse til COWI om uklarheder og mangler i rapporten. På trods heraf har det faglige udvalg den opfattelse, at rapporten stadigvæk indeholder uklarheder, og at væsentlige forudsætninger og konklusioner ikke er kritisk bedømt.

Vi kan nævne følgende:

 1. Et centralt punkt i rapporten er vurderingen af konsekvenserne for beboere i huse, der er isoleret med borholdige isoleringsmaterialer. COWI foretager denne vurdering ved, at opstille scenarier og anvende parameterværdier der er usikre, grundet de sparsomme data der er tilgængelige. Med de valgte parameterværdier bliver den beregnede borkoncentration i indeklimaet så høj, at den optagne mængde bor per dag bliver:
  144 mg/dag i et hus uden dampspærre
  7,6 mg/dag i et hus med dampspærre
  Værdier, som er høje i forhold til den af WHO anbefalede daglige indtagelse af bor.
  De valgte parameterværdier er imidlertid kritisable. De samme værdier, anvendt til at estimere den tid det vil tage før al bor er forsvundet fra isoleringen (i størrelsesordenen få måneder), er i åbenlys modstrid med praktiske erfaringer.
  For eksempel har Arbejdsmiljøinstituttet i en undersøgelse af bor forekomsten i indeklimaet, et pilotstudie, i september 1999 foretaget målinger af bor i indeklimaet, i huse isoleret med produkter såvel uimprægnerede som imprægnerede med bor. COWI er bekendt med rapporten fra denne undersøgelse. Konklusionen fra undersøgelsen er, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke, (eller kun i meget ringe grad) adskiller sig fra baggrundsforekomsten. Bidraget til det daglige optag af bor blev vurderet til højst at være 0,16 mg bor/dag. Da de undersøgte huse er uden dampspærre, ligger denne værdi altså i størrelsesordenen 1000 gange under den af COWI beregnede værdi.

 2. Desuden er der i COWI´s rapport som litteraturhenvisning /38/ refereret til en amerikansk artikel. Der vurderes det, at borindholdet i isoleringsmaterialer reduceres med mindre end 50%, over en periode på op til 1600 år, afhængig af temperatur RF og luftskifte. Altså også heri en stor afvigelse i forhold til de af COWI vurderede værdier. På denne baggrund forekommer det besynderligt, at artiklen i COWI´s rapport kun er omtalt med få linier side 44, hvoraf det fremgår at: "Det er valgt ikke at anvende damptrykket og andre resultater fra /38/, da det ikke har været muligt at eftervise den anvendte matematiske model".

 3. Også i forhold til arbejdsmiljøet er rapporten uden konsekvens. På side 50 redegøres for, hvordan der findes et passende TDI (Tolerabelt Dagligt Indtag). Det vises hvordan man opnår en sikkerheds faktor på 25. Med disse parametre kommer man frem til, at indtaget vil svare til 4% for fåreuld og 3,4% for papiruld af TDI. Selvom man altså er på små procenter af det tilladelige daglige indtag, anføres det umiddelbart efter: "at kontinuert arbejde med borsyre/boraks imprægneret isoleringsmateriale kan medføre ophobning af bor i kroppen, hvorved kritiske niveauer af bor med rimelig sandsynlighed kan opnås".

 4. Desuden er der ifølge den information som det faglige udvalg har, flere faktuelle fejl i rapporten angående produkternes fremstilling, salg og anvendelse.

Med ovenstående kommentarer, der vil blive offentliggjort sammen med COWI´s rapport, tager det faglige udvalg hermed rapporten til efterretning.

På vegne af Det Faglige Udvalg

Palle Bisgaard
September 2000

Elektronisk udgave af rapporten: http://www.ens.dk/graphics/isolering/flamme.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).