Udredning om flammehæmmere og biocider i isoleringsmaterialer

Anne Abildgaard, Morten Birkved, Jesper Kjølholdt og Sonja Hagen Mikkelsen, COWI, Pia Juul Nielsen, Dansk Toksikologi Center (DTC). COWI, Lyngby, marts 2000. 77 s.
Elektronisk version findes via: http://www.alternativisolering.dk/flammehaemmere.htm
(By og Byg kommentar: se kursiveret, indrammet tekst sidst i dette resumé).

Formål
Formålet er at indsamle og systematisere viden om anvendte og afprøvede flammehæmmere og biocider i isolerings-materialer fremstillet af fåreuld, hør og papir. Formålet er desuden at udvikle en metode til opgørelse, vurdering og sammenligning af stoffernes toksikologiske, indeklimamæssige, arbejdsmiljømæssige og byggetekniske egenskaber.

Projektet omhandler stoffernes effekter i miljøet og arbejdsmiljøet under opførelse og indbygning samt under brug og bortskaffelse. Indhold af øvrige stoffer, som enten tilsættes som additiver/fyldstoffer, eller er naturligt indeholdt i råvarerne behandles ikke. Papirets oprindelse og dermed indhold af forskellige kemiske stoffer fra trykkeriprocesser indgår heller ikke i miljø- og arbejdsmiljøvurderingen.

Fremgangsmåde
Fåreulds-, hør- og papirisolering vurderes med henblik på hvilke stoffer, der i dag anvendes som flammehæmmere og biocider. Vurderingen sker i forhold til isoleringsmaterialets tilstand (rulle/plade/løsfyld) samt type og indhold af biocid/flammehæmmer. Udvalget af materialer er foretaget i samarbejde leverandørerne på det danske marked. Der er indsamlet data i sammenhæng med et projekt hos By og Byg der beskæftiger sig med miljøvurdering af isoleringsmetoder. Der er ikke foretaget en systematisk inddragelse af viden opstået efter primo 1999 i forbindelse med udviklingsprogrammet for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Antallet af flammehæmmere og biocider der benyttes i de alternative isoleringsmaterialer, har vist sig sat være mindre end forventet. Det har betydet, at der i projektet er sat fokus på eksponeringsscenarier for udsættelse for de flamme-hæmmere og biocider, der anvendes, samt at de to metoder til opgørelse, vurdering og sammenligning af egenskaber der udvikles, fokuserer på miljø- og arbejdsmiljømæssige effekter.

Resultat

(By og Byg kommentar: Teksten i dette resultatafsnit baserer sig på rapportens konklusioner. Der henvises i øvrigt til kursiveret, indrammet tekst sidst i dette resumé).
På flere områder er dokumentationen omkring de aktuelle flammehæmmere og biociders miljø- og sundhedseffekter mangelfuld. Stofferne er endnu ikke officielt vurderede og klassificerede. For borsyrens vedkommende afventes EU's afgørelse af om stoffet skal klassificeres som reproduktionstoksisk. Der savnes dokumentation for om stofferne har en mikrobielt hæmmende effekt i isoleringsmaterialerne, samt om der sker en eventuel afgasning/afdampning af stofferne, når materialet er installeret.

De eksisterende data og de gennemførte beregninger tyder på en afgasning/afdampning af borsyre i brugsfasen samt en risiko for vandring eller diffusion af stoffet over i andre materialer. Beregningerne af afdampning i brugsfasen tyder ifølge rapporten på, at der i værste fald kan opnås udsættelse for borsyre, så det på længere sigt er forbundet med sundhedsmæssige risici. Beregningerne er baseret på data for borsyres damptryk, som har en vis usikkerhed. Andre kilder viser et noget lavere damptryk og en væsentlig længere afdampningstid.

Efter afslutning af dette projekt er der foretaget undersøgelser i eksisterende huse isoleret med papirisolering imprægneret med borsyre. Undersøgelserne har ikke afsløret forekomst af borsyre i indeluften. Der er dog ikke fundet undersøgelser, der har vurderet restniveauet af borsyre i isoleringsmaterialerne over tid.

På basis af de i projektet gennemførte beregninger og scenarier konkluderes, at det vil være hensigtsmæssigt at finde et alternativ til borsyre eller reducere de anvendte mængder, så risikoen for sundhedseffekter reduceres. For de øvrige stoffer der indgår i materialerne, er der ikke tale om nogen betydende risiko for sundhedseffekter. Ved eventuel substitution af borsyre med andre stoffer anbefales det, ud over en undersøgelse af stoffernes miljø- og sundheds-effekter, også at undersøge stoffets effektivitet i forhold til den ønskede funktion og de tekniske egenskaber. Herudover anbefales det at vurdere, om stofferne diffunderer ud af / afdamper fra / er bundet i materialet.

Det vurderes, at den gennemførte metode til vurdering og rangordning kan overføres til andre flammehæmmere og biocider samt eventuelt også til andre kemiske stoffer i byggematerialer. Det gælder specielt for stoffer som ikke er officielt vurderede og klassificerede.

Kontakt
Anne Abildgaard, COWI, Parallelvej 15, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 97 22 11
Fax: 45 97 22 12
E-post: aab@cowi.dk
Internet: http://www.cowi.dk/

Nøgleord

arbejdsmiljø, fåreuldsisolering, hørisolering, indeklima, papirisolering, tilsætningsstoffer (borsyre, flammehæmmere).

Kommentar fra det Faglige Udvalg under Energistyrelsen:
Det Faglige Udvalg under Energistyrelsen for udviklingsprogrammet "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" har efter gennemlæsning af rapporten besluttet at udarbejde et
notat der påpeger, at rapporten indeholder uklarheder samt manglende kritisk bedømmelse af væsentlige forudsætninger og konklusioner. En udarbejdelse af et sådant notat har rent undtagelsesvis vist sig nødvendigt på trods af skriftlige henvendelser til COWI.