Praktisk varmetab ved almindelige isoleringsmetoder

K. Stokbæk, KS – BYGGETEKNISK SERVICE, Vallensbæk Strand, 22 s., november 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Metodeforbedring af papiruldsisolering/papiruldsisolering.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
At afklare hvorvidt de tillæg, som hidtil er anvendt ved fastsættelse af praktiske værdier for varmeledningsevnen (lp) i såvel DS 418 Beregning af bygningers varmetab som af Varmeisoleringskontrollen (VIK), tager reelt hensyn til arbejdets udførelse, dvs. om der på korrekt vis tages hensyn til, om produktet tildannes på byggepladsen eller ej.

Fremgangsmåde
Der er foretaget litteratursøgning i internationale databaser og på internettet samt ved henvendelser til institutioner og via personlige kontakter. Der er skelnet mellem litteratur der beskriver laboratorieundersøgelser og litteratur der beskriver feltundersøgelser. Laboratorieundersøgelser er især egnet til at foretage sammenligninger mellem materialer og konstruktionstyper for at studere enkeltfaktorer, mens feltundersøgelser kan give værdifulde oplysninger om den samlede effekt af alle de forhold, som indgår i arbejdets udførelse.
Begrebet arbejdets udførelse skal i denne sammenhæng opfattes som den samlede effekt af eventuelle lækager i de lufttætnende lag, eventuel mangelfuldt virkende vindafdækning, eventuelle utilsigtede kuldebroer, eventuel naturlig konvektion, samt eventuel påtvungen konvektion.

Resultat
Resultaterne af såvel laboratorieundersøgelserne (7 referencer) som af feltundersøgelserne (3 referencer) viser, at de tillæg, som hidtil er anvendt ved fastsættelse af lp i såvel DS 418 som af VIK, ikke tager reelt hensyn til arbejdets udførelse. Tillæggene bør justeres i forhold til de nuværende værdier, således at de forhøjes for produkter som tildannes på stedet, medens de nedsættes for løsfyldsprodukter, som installeres in-situ.

Måleresultater fra feltundersøgelser (3 referencer) peger i retning af, at glasulds- og stenuldsisolering i pladeform, som er tildannet på stedet, bør have et udførelsesrelateret tillæg på mindst 20%, medens celluoloseisolering (løsfyld), som installeres in-situ, ikke bør have noget udførelsesrelateret tillæg.

I den overvejende del af laboratorieundersøgelserne (7 referencer) er der målt konvektion i isoleringsmaterialet med deraf følgende øget varmetab. Konvektionen kan være forårsaget af isoleringsmaterialernes iboende egenskaber og/eller af egentlige fejl i udførelsen. Det er konstateret, at konvektionen kan være afhængig af produkternes densitet og permeabilitet samt af temperaturdifferensen henover isoleringen, og af eventuel ventilation henover isoleringen.

Forekomsten af konvektion og øget varmetab er især eftervist for glasuldsisolering og i nogen udstrækning for stenuldsisolering og isolering af celleplast, altså for produkter, som tildannes på stedet, medens det ser ud om som der ikke forekommer konvektion i celluloseisolering (løsfyld) installeret in-situ.

I flere af laboratorieundersøgelserne er der i isoleringen indbygget fejl, som enten er konstruktivt betingede eller som kendes fra praktisk arbejdsudførelse. Der er dog i intet tilfælde foretaget sammenligninger med, hvor hyppigt sådanne fejl forekommer i praksis. Resultaterne kan derfor ikke anvendes direkte som grundlag for fastsættelse af praktiske lp-værdier, men kan alene anvendes som en indikator for, at der er behov for at give tillæg for konvektion til nogle produkttyper i nogle konstruktionstyper, for eksempel for produkter med høj permeabilitet og som skal tildannes på stedet.

Den begrænsede mængde litteratur det har været muligt at fremskaffe og som er refereret i rapporten, stammer fra institutioner og personlige kontakter, da litteratursøgning i internationale databaser eller på internettet ikke gav relevante titler.

Kontakt
K. Stokbæk, Ingeniør HD, KS-BYGGETEKNISK SERVICE, Bonderupvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 43 73 28 61
Fax: 43 73 28 61

Nøgleord
celleplast, celluloseisolering, konvektion, litteraturstudie, løsfyldsisolering, mineraluldsisolering, standardisering, udførelse, varmeledningsevne.