Sætningsforhold og varmeledningsevne af alternative isoleringsmaterialer - litteraturstudie

Lars Olsen (DTI Byggeri), Dan Brøsted Pedersen (DELTA Akustik & Vibration), Johnny Herman Jensen (DTI Byggeri). DTI Byggeri, Taastrup, 22 s., september 1998.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Sætningsforhold og varmeledningsevne af alternative isoleringsmaterialer - litteraturstudie/Saetningsforhold.pdf(139 kb) (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Formålet med denne rapport er at præsentere et litteraturstudie over metoder til undersøgelse af sætningsforhold og varmeledningsevne for alternative isoleringsmaterialer.

Fremgangsmåde
Litteraturstudie af sætningsforhold af specielt alternative løsfylds-isoleringsmaterialer samt varmeledningsevne for alternative isoleringsmaterialer i almindelighed (papir-, hør- og fåreuldsisolering, ekspanderet perlit, træfiberplader, bomuld, kork m.fl.). Litteraturstudiet har følgende overskrifter: Sætningsforhold: vibrationer i bygninger, undersøgelser af sætning ved felt- og laboratoriemålinger, Svennerstedts modeller til bestemmelse af sætning, prøvningsmetoder til måling af sætning, produktstandarder. Varmeledningsevne: produkttyper, feltmålinger af varmeledningsevne, data for udvalgte materialer, tabelværdier.

Resultat
For at opnå prøvningsresultater i laboratoriet, der svarer til langtidssætningen i bygninger, er det nødvendigt at påvirke løsfyldsisolering med både vibrationer og varierende fugtighed.

Fremsatte teorier for f.eks. vibrationernes betydning for sætningen er ikke eftervist kvantitativt i tilstrækkeligt omfang. Der findes intet pålideligt grundlag for at vurdere, om det er mest relevant at karakterisere påvirkningen ved f.eks. vibrationshastigheden eller -accelerationen. Hastigheden er den mest benyttede størrelse ved vurdering af en bygnings vibrationsmæssige og akustiske egenskaber. Det bør derfor overvejes også at benytte denne størrelse ved undersøgelser af sætning.

Der er tilsyneladende ikke målt både vibrationer og sætning i den samme bygning og en sammenhæng mellem disse størrelser har derfor ikke kunnet dokumenteres i praksis. I adskillige laboratorieopstillinger er en sådan sammenhæng dog dokumenteret.

For laboratorieopstillinger er der ikke rapporteret om vibrationsmålinger af tilfredsstillende kvalitet og omfang. Nogle testmetoder omfatter slet ingen kontrol af vibrationerne. Det vurderes endvidere at eksisterende prøvningsmetoder ikke i tilstrækkelig grad tager højde for eventuelle væsentlige resonanser i opstillingerne. Som et led i udviklingen af en prøvningsmetode med god reproducerbarhed er det derfor nødvendigt at udføre mere grundige vibrationsanalyser end ved de hidtil gennemførte udviklingsforløb for eksisterende udenlandske metoder.

Fugtpåvirkningen i de beskrevne metoder sker fra én side. Det medfører at opfugtningen sker langsomt. Ved at udføre opfugtningen, så den sker hurtigere og mere ensartet, fx ved at blæse fugtig luft igennem isoleringen, må det forventes at denne del af prøvningen kan ske hurtigere og med større reproducerbarhed.

Oversigten viser, at der findes en række værdier af målte varmeledningsevner for produkter, der er tilknyttet en kontrolordning både i Danmark og i udlandet. For ikke godkendte produkter har det ikke inden for projektets rammer været muligt at fremskaffe informationer om varmeledningsevnen.

Den i udlandet anvendte "praktiske" varmeledningsevne kan normalt ikke umiddelbart sammenlignes med den tilsvarende danske.

Der er behov for yderligere målinger af varmeledningsevner for en række af de produkter, der er inkluderet i undersøgelsen. Specielt er varmeledningsevnens sammenhæng med densitet og fugtforhold samt materialernes homogenitet vigtige parametre at undersøge yderligere.

(By og Byg kommentar: Rapporten illustrerer behovet for nærmere studier af sætningsforhold for alternative isoleringsmaterialer. På den baggrund er projekterne "Sætning i løsfyldsisolering udlagt på lofter" (Teknologisk Institut) og "Sætningsfri indblæsning af cellulosebaseret løsfyldsisolering i vægge" (By og Byg) igangsat under Energistyrelsens udviklingsprogram.)

Kontakt
Lars Olsen, Teknologisk Institut, Byggeri, Postboks 141, Gregersensvej, 2630 Taastrup.
Tlf: 43 50 43 50
Fax: 43 50 40 99
E-post: lars.olsen@teknologisk.dk
Internet: http://www.teknologisk.dk

Nøgleord
indbygning, litteraturstudie, løsfyld, standardisering (prøvningsmetoder), sætning, varmeisolering, varmeledningsevne.