Sammenligning af isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber

- Sammenlignende prøvninger efter ISO 5660 Cone Calorimeteret
Birgitte Messerschmidt, Tom Nisted, Jimmie Beckerlee, Ejnar Danø, Dansk Brandteknisk Institut, 10 s. + 84 s. bilag december 1998.
- Sammenlignende prøvninger efter NT FIRE 035 Flamning og glødebrand
Birgitte Messerschmidt, Charlotte Hellensberg, Ejnar Danø, Dansk Brandteknisk Institut, 12 s. + 53 s. bilag, januar 1999.
Rapporterne bestilles via: http://www.brandteknisk-institut.dk/FU_projektresultater.asp

Formål
At få sammenlignet de brandtekniske egenskaber for alternative isoleringsmaterialer baseret på papir, hør, fåreuld og kork, med mineraluldsprodukter og plastbaserede produkter, der findes på det danske marked, for at få dokumenteret eventuelle forskelle. Det har desuden været et ønske at få øget den generelle viden om isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber.

Resultaterne kan kun bruges til at sammenligne de enkelte isoleringsmaterialer, og ikke til at sammenligne sammensatte konstruktioners brandtekniske egenskaber.

Fremgangsmåde
Der er udført prøvninger efter ISO 5660 "Cone Calorimeteret" for at tilvejebringe viden om de forskellige isolerings-materialers antændelighed, varmeafgivelse og røgudvikling og efter NT FIRE 035 "Flammability and smouldering resistance of loose-fill thermal insulation" for at tilvejebringe resultater for isoleringsmaterialers tendens til flamning og udvikling af glødebrand. Isoleringsmaterialerne blev udvalgt i samarbejde med repræsentanter for producenter/leverandører.

Resultat
Betydning af brandhæmmer i alternative isoleringsmaterialer
Brandhæmmet celluloseisolering (papirisolering) og brandhæmmet hørisolering har, ved prøvning efter ISO 5660, bedre brandtekniske egenskaber end papirisolering uden brandhæmmer samt kork og fåreuldsisolering.

Mængden af brandhæmmer i papirisolering har indflydelse på de brandtekniske egenskaber, mens densitet og type af brandhæmmer stort set ikke ændrer egenskaberne, uanset om ISO 5660 eller NT FIRE 035 benyttes. 5 % brandhæmmer ikke er nok til at give en væsentlig forbedring af papirisoleringens brandtekniske egenskaber. Ren borsalt viser sig at være en mere effektiv brandhæmmer end ren aluminiumsalt.

Udvikling af glødebrand
Kork, hørisolering og fåreuldsisolering har klart bedre egenskaber end samtlige papirisoleringsprodukter, når det kommer til udvikling af glødebrand (NT FIRE 035). Kork udviser hverken glødende eller flammende forbrænding. Hør- og fåreuldsisolering udviser en begrænset glødebrand, både når materialerne er udsat for en flammende tændkilde og en varm metalcylinder.

Papirisoleringsprodukterne har alle tendens til at udvikle glødende forbrænding, men det er værd at bemærke, at mens den brandhæmmede papirisolering formår at kvæle en glødebrand, vil den ikke-brandhæmmede ved tilførsel af frisk luft blusse op i flammende forbrænding.

Ved prøvningerne efter NT FIRE 035 ses ingen glødende forbrænding eller udbredt flammende forbrænding for mineraluldsprodukter.

Antændelighed, varmeafgivelse og røgudvikling (ISO 5660)

Mineraluldsprodukter

   

intet bidrag til brandudviklingen

Alternative isoleringsmaterialer

   

middel til stort bidrag til brandudviklingen

Plastprodukter (polystyren, polyurethan)

   

stort bidrag til brandudviklingen

Plastprodukters brandtekniske egenskaber
Ekspanderet og ekstruderet polystyren (EPS, XPS) har ifølge rapporterne bedre brandtekniske egenskaber end polyurethan (PUR) i relation til antændelighed og varmeafgivelse (ISO 5660). Prøvningen efter NT FIRE 035 fører til gengæld til, at PUR-skummet har bedre egenskaber end EPS- og XPS-produkterne i relation til flamning og glødebrand. I øvrigt er forskellen mellem brandhæmmet og ikke brandhæmmet EPS ikke særlig udtalt, uanset prøvningsmetode.

Kontakt
Ejnar Danø, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, DK-2650 Hvidovre.
Tlf: 36 34 90 00
Fax: 36 34 90 01
E-post: wj@dift.dk
Internet: http://www.dift.dk/

Nøgleord
brand, celleplast (EPS, PUR, XPS), fåreuldsisolering, hørisolering, kork, mineraluldsisolering, papirisolering, tilsætningsstoffer (brandhæmmer).

(By og Byg kommentar:
Til sammenligning kan det nævnes, at en tidligere undersøgelse har vist tilnærmelsesvis identiske brandforløb ved afbrænding af forsøgshuse isoleret med henholdsvis glasuld, papirisolering og stenuld.
Ref.: E. Danø, S. Tofte: Rapport over sammenlignende brandforsøg. Dansk Brandteknisk Institut, dec 1998. 9 s. + 24 s. bilag.
)