Alternativ isolering i bygninger

- Måling på papirisolering, fåreuld, hør og Perlite

Tove Andersen; Søren Skibstrup Eriksen, SBI-meddelelse 128, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm, 2000. 76 s. Elektronisk version af rapporten kan findes på sbi.dk under Byggeteknik > Isoleringsmaterialer.

Formål
At undersøge om de alternative isoleringsmaterialer, der har været anvendt i Danmark i enkeltstående tilfælde i de senere år, fungerer tilfredsstillende med hensyn til bl.a. fugt- og temperaturforhold i bygninger, hvori de er anvendt.
Endvidere at undersøge materialernes dimensionsstabilitet, og om materialerne har været modstandsdygtige over for mikroorganismer. Idéen bag projektet er at udnytte denne viden til at få en hurtig erfaring til brug for nyt byggeri.

Der skal i projektet foretages grundige målinger og analyser af alternative isoleringsmaterialer placeret i bygninger, som har været i brug i 1-5 år. Disse målinger skal bl.a. danne baggrund for projektering og installering af alternative isoleringsmaterialer i et demonstrationsprojekt.

Fremgangsmåde
Der er sket en udvælgelse af, hvilke isoleringsmaterialer der skulle indgå i undersøgelsen (tre typer papirisolering, hørisolering, fåreuldsisolering, ekspanderet perlit). 7 bebyggelser med en alder på 1-5 år er udvalgt, således at de repræsenterer forskellige konstruktionsprincipper. Bygningerne er blevet registreret og besigtiget. Der er foretaget termografering for at undersøge, i hvor høj grad isoleringsmaterialet dækker hele væggen og om der er en jævn isoleringsevne (homogenitet af materialet). Der er foretaget fugtmålinger på flere niveauer samt udtaget prøver af isoleringsmaterialerne til kemisk analyse (indhold af aluminium, bly, cadmium og chrom).

Resultat

  • Der er ikke konstateret usædvanlige fugtforekomster, som kan tilskrives isoleringsmaterialerne.
  • Papirisolering indblæst i en hulmur vurderes hverken at være bedre eller værre end traditionelle isoleringsmaterialer i et gennemsnitsbyggeri mht. at sætte sig og mht. at udfylde hulrum.
  • Der er ikke forskel på alternative isoleringsmaterialer og mineraluldsisolering hvad angår den betydning arbejdets udførelse og konstruktionernes beskaffenhed har på isoleringsevnen.
  • Foreløbige resultater indikerer, at der foregår en vis krybning af isoleringsmåtter fremstillet af fåreuld og hør, uden at det er endeligt belyst.
  • For bygninger isoleret med ekspanderet perlit er det særlig vigtigt med en tæt damp- og vindspærre for at undgå, at isoleringsmaterialet drysser ud af konstruktionerne.
  • Der er ved visuel inspektion af konstruktionerne ikke konstateret vækst af mikroorganismer (skimmelsvampe mv.).

Resultaterne af den kemiske analyse for prøver af isoleringsmaterialer udtaget forskellige steder i bygningen viser en forholdsvis stor spredning. Grunden til spredningen kan ikke forklares på nuværende tidspunkt, men kan skyldes at:

  • materialefremstillingen varierer
  • materialerne ændrer sig med tiden.

Analyseresultatet afveg for et enkelt produkts vedkommende så meget fra producentens varedeklaration, at leverandøren iværksatte en undersøgelse, der afslørede at der var leveret et andet produkt end foreskrevet i projektet.

(By og Byg kommentar: Det er efterfølgende bekræftet ved henvendelse til den ansvarlige for den kemiske analyse, at prøveudtagningen har overholdt de nødvendige forskrifter).

Kontakt
Morten Hjorslev Hansen, By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Postboks 119, DK-2970 Hørsholm
Tlf.: 45 86 55 33
Fax: 45 86 75 35
E-post: mhh@sbi.dk
Internet: http://www.sbi.dk/

Nøgleord
bygningsbeskrivelse, fugtmåling, fåreuldsisolering, hørisolering, indbygning/indblæsning, kemisk analyse, krybning, papirisolering, (ekspanderet) perlit, sætning, tilstandsundersøgelse, varmeisoleringsevne (termografering).