Kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer

Birgit Engelund, Karl-Heinz Cohr, Dansk Toksikologi Center, 20 s. + 21 s. bilag, Hørsholm, december 1999.
Elektronisk version af rapporten: www.alternativisolering.dk/download/Kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer/toksiko.pdf (kræver Adobe Acrobat Reader).

Formål
Projektets formål er at foretage en kortlægning og evaluering af toksikologiske data for organiske fibre, der anvendes som isoleringsmaterialer, og herefter på baggrund af disse data samt eksponeringsdata at foretage en risikovurdering af organiske fibre i arbejdsmiljøet. Eksponeringsdata tilvejebringes af Arbejdsmiljøinstituttet i et sideløbende projekt i forbindelse med et demonstrationsbyggeri.

Fremgangsmåde

Rapporten er baseret på publicerede undersøgelser fra velanskrevne håndbøger og monografier samt relevante artikler (original litteratur) udvalgt fra databasesøgninger. Der blev foretaget on-line litteratursøgning i følgende databaser: Medline (1966-98), Embase (1974-98), Toxline (1965-98), Biosis (1970-98), SciSearch (1990-98), Toxcas (1965-97, toksikologisk af del Chemical Abstracts).

Søgningen fokuserede på respiratoriske, dermatologiske (herunder allergi) samt øjenirritative effekter af partikler eller fibre af cellulose, lignin, papir og hør. Udover referencer, der omhandler de specifikke effekter, blev der også søgt efter oversigtsværker indeholdende oplysninger af sundhedsmæssig relevans for cellulose og papir.

Resultat
På baggrund af den forudgående systematisering og screening af litteraturen kan det konkluderes:

  • at der i litteraturen ikke findes toksikologiske data for hørfibre, men udelukkende data, der omhandler uspecificeret hørstøv
  • at der kun findes sparsomme data for cellulosefibre
  • at der ikke findes data for biopersistensen af hverken cellulose- eller hørfibre.

På det foreliggende grundlag er det således ikke muligt at foretage en fyldestgørende fareidentifikation af disse organiske fibre, og der er derfor ikke foretaget en vurdering af eksponeringsdata fra et demonstrationsbyggeri.
(By og Byg kommentar: Ved henvendelse til rapportens forfattere blev det præciseret at: Mangel på data kan ikke uden videre tages som udtryk for, at der ikke er nogen risiko ved brugen af de pågældende produkter, blot at det ikke har været undersøgt eller at relevante data ikke er alment tilgængelige).

Opfølgning
Det konstateres, at der bør foretages en undersøgelse af de aktuelle isoleringsmaterialers evne til at frigive fibre, og en karakterisering af fibre med henblik på at klarlægge, om materialet er stand til at frigive fibre med kritiske dimensioner.

Ved at benytte en standardiseret metode til at teste materialernes støvningsegenskaber (evne til at frigive fibre) kan de forskellige materialer sammenlignes på et ensartet grundlag. Hvis ikke materialerne afgiver fibre med kritiske dimensioner, kan det muligvis allerede på dette grundlag afgøres, at de ikke er potentielt sundhedsskadelige ved indånding. Hvis materialerne kan afgive fibre med kritiske dimensioner, er det derimod relevant at klarlægge hvilke data, der er nødvendige for at udarbejde en tilstrækkelig fareidentifikation og -karakterisering af fibrene som grundlag for en risikovurdering, samt at udarbejde en undersøgelsesstrategi til fremskaffelse af sådanne data. Det vil i den forbindelse være relevant at inddrage to modeller omtalt i rapporten, dels en amerikansk model til fareidentifikation af fibre baseret på 7 nøgleparametre, dels en trinvis model til testning af fibre, samt at foretage en mere tilbundsgående analyse af allerede eksisterende data.

Betydningen af tilsætningsstoffer og mikrobielle forureninger bør også klarlægges; førstnævnte ved inddragelse af resultaterne fra andre projekter under programmet for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering.

Kontakt
Birgit Engelund, Dansk Toksikologi Center, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm
Tlf.: 45 76 20 55
Fax: 45 76 24 55
E-post: be@dtc.dk
Internet: http:/www.dtc.dk/

Nøgleord
arbejdsmiljø, cellulosefibre, hørfibre, litteraturstudie, risikovurdering, toksikologiske data.