Forurener bor i indeklimaet?

Af Thomas Schneider, Arbejdsmiljøinstituttet.

Formålet med projektet har været ved litteraturstudier og feltmålinger at vurdere størrelsesordenen af bor forekomsten i indeklimaet i huse med og uden isoleringsmateriale imprægneret med stoffer der indeholder bor.

Elektronisk og manuel søgning gav ingen artikler der i indeklimaet havde målt luftbårne koncentrationer af bor forbindelser der anvendes som imprægnering af papirisolering (boraks og borsyre). Der blev kun fundet én artikel med data for borsyres damptryk og diffusion i papirisolering. I pilotprojektet er udført feltmålinger i huse isoleret med papiruld og med en konstruktion der repræsenterer værst eller tæt på værst tænkelige forhold. Resultaterne viste at koncentrationer af borsyre/boraks i luften ikke adskilte sig fra kontrolhuse hvor der ikke var anvendt bor forbindelser. I gulvstøv blev der kun fundet borsyre/boraks på et niveau der er højere end i kontrolhusene, i et hus der var under opførelse og i et hus der var isoleret med papiruld med høj koncentration af bor forbindelser.

Det kan konkluderes at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad adskiller sig fra baggrundsforekomsten. Konklusionen skal tages med forbehold da der kun er udført meget få målinger. Konklusionen understøttes dog af laboratoriemålinger.

Projektet er gennemført for en bevilling af Energistyrelsens Udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering, projekt 990020. Måling af bor og beskrivelse af beboernes vaner er foretaget af MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S. Den bygningstekniske beskrivelse er foretaget af Bygge- og Miljøteknik ApS. Søren Skibstrup Eriksen, SBI takkes for at have etableret kontakten til de undersøgte boliger isoleret med papiruld og deres beboere.