Status for udarbejdelsen af EU-produktstandard for løsfyldsisolering af cellulosefibre m.v.

RESUME

Projektets formål har været, at kortlægge og vurdere status for udarbejdelse af en harmoniseret EU standard for in-situ installerede isoleringsmaterialer af cellulosefibre, som kunne medvirke til at fremme udarbejdelsen og sikre et relevant indhold. Desuden er der foretaget en summarisk vurdering af de harmoniserede EU regler for isoleringsmaterialer af fåreuld og hørfibre.

Forslaget til EU standard for in-situ installerede isoleringsmaterialer af cellulosefibre udarbejdes af CEN/TC 88/WG 15/TG 7.

Ved en gennemgang af foreliggende dokumenter, ved samtaler med nøglepersoner og ved deltagelse i møder er det konstateret, at udarbejdelsen af forslaget er relativt langt bagud i forhold til tidsplanen. Og at der er en lang række specifikationer, som er uafklarede eller mangler helt. Årsagen hertil er blandt andet oplyst at være:

 • manglende (på forhånd fastlagte) fælles WG 15-retningslinier,
 • en langvarig og stadigvæk løbende konflikt vedrørende en eventuel opdeling af alle in-situ forslag
 • samt ikke mindst, at der er for få ressourcer (mandtimer) til rådighed i TG 7.

Dette betyder, at arbejdet går trægt, hvilket indebærer risiko for, at standarden ikke bliver tilstrækkelig gennemarbejdet, til at kunne varetage producenters og importøres interesser, og i værste fald kan det betyde, at EU-Kommissionen fratager CEN opgaven.

Udarbejdelsen af forslaget vil sandsynligvis kunne fremmes og forsinkelserne vil kunne reduceres/elimineres såfremt TG7 og WG 15 bliver enige om:

 • hvorledes EU mandatet skal tolkes med hensyn til eventuel opdeling,
 • legaliteten af eventuelt at pålægge installatørerne pligter,
 • det hensigtsmæssige i at udarbejde standarderne i 1 eller 2 dele,
 • fælles retningslinier (model) for in-situ standarder, eventuelt ved at anvende dele af allerede, udarbejdede og accepterede forslag som grundlag for fælles retningslinier, og såfremt TG 7 får flere ressourcer til rådighed for offentlige midler eller/og fra industrien.

Der er desuden konstateret behov for, at der udarbejdes EU-prøvningsmetoder for:

 • bestemmelse af tidsafhængig sætning ,
 • bestemmelse af luftmodstandstal,
 • bestemmelse af sorptionskurver,
 • bestemmelse af modstandsevne mod biologiske angreb,
 • bestemmelse af glødebrand,

behovet gælder ikke blot Cellulosefiber standarden, men formentlig også andre in-situ standarder.

Udarbejdelsen af sådanne prøvningsmetoder vil formentlig være en langvarig opgave. For at fremme udarbejdelsen af standarderne bør det derfor overvejes (eventuelt i en overgangsperiode), at anvende eksisterende ISO prøvningsmetoder eller lignende anerkendte metoder.

EU regler for isoleringsmaterialer af hør og fåreuld er færdigudarbejdet og godkendt af EOTA som såkaldte CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure).

Modtagerne af rapporten er opfordret til at informere bredere om status og til at overveje eventuelle fælles aktiviteter i form af for eks. informationsmøder, artikler og især til at overveje direkte eller indirekte deltagelse i arbejdet i CEN WG 15 og/eller TG 7.

Rapporten er blevet kommenteret på diverse punkter af DS udvalg for termisk isolering S-181. Den har desværre ikke hidtil haft den tilsigtede virkning i form af producenters og organisationers øgede engagement i udarbejdelsen af standarden. Der er dog forventninger om, at S-181 og LØB's arbejdsgruppe alternativ isolering i fællesskab kan påvirke arbejdet i positiv retning.

K. Stokbæk. August 1999