Miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør

Feasabilitystudier vedr. mulighederne for at opstarte produktion i Danmark på danske råvarer

Sammendraget er udarbejdet efter ønske fra det faglige udvalg under Energistyrelsens "Udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering" til anvendelse på SBI's seminar den 6. september 1999 på Byggecentrum i Middelfart

Baggrund og opgaveformulering

Med udgangspunkt i fa. HBC s import af de alternative isoleringsmaterialer HERAWOOL og HERAFLAX-bygningsisolering af hhv. fåreuld og hør - forsøger rapporten at belyse om en eventuel produktion i DanmarN - baseret på danske råvarer - er mulig og økonomisk attraktiv.
Det er således rapportens mål at få besvaret følgende tre spørgsmål:

  1. Kan markedets behov for miljøvenlig isolering af fåreuld og hør dækkes via eksisterende produktionsanlæg ?
  2. Er mængden af danske råstoffer tilstrækkelig og i givet fald økonomisk interessant ?
  3. Vil etablering af et produktionsanlæg beliggende i Danmark og baseret på Heraklith's teknologi være lønsom, og i givet fald under hvilke forudsætninger ?

Indhold og konklusion

Rapporten indeholder følgende kapitler:

Indledning: Udover baggrund og opgaveformulering er der i indledningen anført en samlet oversigt over diverse isoleringsmaterialer. Uld og hør er placeret blandt de naturlige, organiske råstoffer.

Ressourcer: Kapitlet beskriver den nuværende danske produktion af hør og uld, geografiske og klimamæssige muligheder samt status og forventet udvikling.

Landbrugsproduktion af uld og hør: Kapitlet beskriver de tekniske forhold d.v.s produktionsmetoder og kvalitetskrav samt de økonomiske forhold, herunder produktionsøkonomi, tilskudsregler samt kostpriser for råvarer produceret i Danmark

Forarbejdning til færdigt produkt: Kapitlet er delt i 2 hovedafsnit. Første afsnit redegør for Heraklith's teknologi og andet afsnit redegør for mulighederne for etablering af dansk fabrikation af hørisoleringsmateriale på basis af dansk produceret hør og Heraklith's teknologi.

Markedsforhold: Kapitlet redegør ganske kort for de markedsmæssige forhold omkring alternative isoleringsmaterialer. En egentlig markedsundersøgelse ligger udenfor denne rapports rammer.

Konklusion: Kapitlet besvarer de i opgaveformuleringen stillede spørgsmål således:

  1. JA ! Den aktuelle mængde, som p.t. afsættes på det danske marked, kan uden videre dækkes via import fra heraklith i Tyskland Fabrikken udnytter ikke sin produktionskapacitet og vil ikke have svært ved at øge eksporten til Danmark hvis det danske marker! skulle stige i de kommende år!
  2. Mængden af fåreuld fra de 120.000 danske moderfår (264 tons uld < 5 000 m3 isolering) må betragtes som en yderst marginal ressource, som ikke umiddelbart kan forøges betragtelig inden for en kort årrække. Derimod kan hørproduktionen relativt hurtigt øges. Den nuværende produktion af spindhør er ca. 2200 tons hørhalm svarende t#700 tons fibermateriale. Denne mængde vil kunne dække en produktion på godt 20.000 m3 isolering. Beregningerne vedr. produktionsøkonomi indikerer samtidig særdeles gode muligheder for at fremavle økologiske hørfibre til isoleringsformål i store mængder i Danmark i fremtiden.
  3. Etablering af en produktionsvirksomhed i Danmark baseret på Heraklith's teknologi vurderes på grund af store anlægsudgifter ikke at være lønsomt på nuværende tidspunkt og under det nuværende efterspørgselsbehov. Dette skal ses i sammenhæng med den aktuelle importpris, kontra den forventede fabrikationspris for dansk producerede isoleringsprodukter baseret på samme teknologi. For tiden udnytter Heraklith kun 30% af deres kapacitet. Først når Heraklith når op på noget nær find kapacitetsudnyttelse, og der samtidigt viser sig et højt og stabilt afsætningsniveau, vil overvejelserne omkring et produktionsanlæg i Danmark baseret på Heraklith's teknologi kunne tages op til revurdering.

Appendix: Byggetekniske aspekter

Referencer